Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Төсөл хөтөлбөрүүд

2019 онд хэрэгжиж буй төсөл

ДЭМБ

1. Эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалтын удирдамж

2."Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж

3. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар

4. Хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон бүртгэлийн шинжээчдэд зориулсан сургалтын удирдамж

5. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын талаар заавар боловсруулах ажлын зардлын төсөв

6. Шалгалтын сорилын сангийн баяжилт хийх, тайлбартай сорил шинээр боловсруулах ажлын удирдамж

7. "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр" -ийг тэмдэглэх арга хэмжээний удирдамж

8."Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж

9. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой баримт бичгийг боловсруулах, зөвлөх ажилтан ажилуулах ажлын удирдамж

10. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгаалалын үндэсний хөтөлбөр

ЭМДС

1. Сувилагч мэргэжил сайхан

2. Эрүүл амьдралын төлөө-2019

НҮБ-ХАС гэрээ, төлөвлөгөө

НҮБ-ХАС хэрэгжилтийн тайлан

2018 онд хэрэгжиж буй төсөл

НҮБ ХАС гэрээ

НҮБ ХАС төлөвлөөгөө

 НҮБ ХАС хэрэгжилтийн тайлан

Цахим урүүл мэнд төслийн төлөвлөгөө

Цахим урүүл мэнд төслийн хэрэгжилтийн тайлан

"Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх" төсөл

"Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх" хэрэгжилтийн тайлан

“Анхан болон хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах” төсөл

“Анхан болон хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах” төслийн хэрэгжилтийн тайлан

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Бүртгүүлэх заавар
Сарын мэдээ