Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Судалгаа, тайлан

- 2017-2019 онд орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлуудад хийсэн тойм судалгааны үр дүн

- Олон улсын эрдэм шинжилгээний “Тархвар зүйн нээлттэй сэтгүүл”-д хэвлүүлсэн ” Архангай аймгийн С вирүст хепатитын эрт илрүүлэг ба эрсдэлт хүчин зйүлийн судалгааны үр дүн”

Ирэх 10 жилд эрүүл мэндийн бодлого, технологийн хүрээнд бүх нийтийн анхаарлын төвд байх асуудлууд

- ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ

- Эрүүл мэндийн салбарын ажиллах хүчний үндэсний тооцооны түлхүүр 78 үзүүлэлтийг гаргахад шаардлагатай мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

- “Сумын эрүүл мэндийн төвийн үр ашгийг тооцох” судалгааны тайлан

- Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ашиглаж буй технологийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр

  Бүтээлийн товчоон-2019 он

  Бүтээлийн товчоон-2018 он

  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
  COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
  "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
  Бүртгүүлэх заавар