Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Судалгаа, тайлан

-Удирдах ажилтны сургалтын хэрэгцээ тогтоох судалгааны тайлан

- 2017-2019 онд орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлуудад хийсэн тойм судалгааны үр дүн

- Олон улсын эрдэм шинжилгээний “Тархвар зүйн нээлттэй сэтгүүл”-д хэвлүүлсэн ” Архангай аймгийн С вирүст хепатитын эрт илрүүлэг ба эрсдэлт хүчин зйүлийн судалгааны үр дүн”

- Ирэх 10 жилд эрүүл мэндийн бодлого, технологийн хүрээнд бүх нийтийн анхаарлын төвд байх асуудлууд

- ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ

- Эрүүл мэндийн салбарын ажиллах хүчний үндэсний тооцооны түлхүүр 78 үзүүлэлтийг гаргахад шаардлагатай мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

- “Сумын эрүүл мэндийн төвийн үр ашгийг тооцох” судалгааны тайлан

- Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ашиглаж буй технологийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр

    Бүтээлийн товчоон-2019 он

    Бүтээлийн товчоон-2018 он

    Шалгалтын сорилд хариулах заавар
    Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
    Бүртгүүлэх заавар