Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Сар тутмын “Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл”

2018/12/31

Огноо

Хамрах хугацаа

Холбоос

2024 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2023 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2022 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2020 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2019 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2018 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2017 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2016 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2015 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2014 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2013 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2012 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2011 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2010 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2009 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2008 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2007 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2006 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2005 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах

2004 оны сарын мэдээ

1-12 сар

Дэлгэрэнгүй харах