Халдварт өвчин 2022.10 сар
307,757
Халдварт бус өвчин 2022.10 сар
2,581,993
"1800-0119" 2022.12.01
3,976

Хяналт үнэлгээ

Байгууллага, алба болон албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, хяналт-үнэлгээ хийх журам

Байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн

MУЗГ-ын 2020 оны 206 дугаар тогтоол

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн ажилтан, албан хаагчдын 2021 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”, ЭМС-ын 2021 оны А/605 дугаар тушаалаар батлагдсан  “Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албанаас зохион байгуулсан. Ийнхүү үнэлэхдээ алба, нэгжийн дарга нарын үнэлгээнд үндэслэсэн бөгөөд тэдгээрийн үнэн зөв, шударга байдалд ХШҮДАА хяналт-шинжилгээ хийн, тухайн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг тухайн ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ болон нэмэлт ажлын үр дүнгээр тооцож, хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ, багаар ажиллах чадварын талаар ижил түвшний буюу бусад албан хаагчдаар үнэлүүлж, дүнг албан хаагч тус бүрт танилцуулсан. 2021 онд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн албан хаагчид ажлын байрны үндсэн чиг үүргээс гадна ковид-19 халдварын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нилээдгүй ажлуудад дайчлагдан ажилласан байна. Цаашид үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийн үнэлгээг тогтмол авч, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд эзлэх жингээр журмын дагуу тооцох талаар албан хаагчдад мэдээлсэн.