Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Жишиг сорил

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ /2023/

    ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

    ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1

    ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2