Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Жишиг сорил

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ /2023/

    ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

    АЖИЛЛАГСАДЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1

    АЖИЛЛАГСАДЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2