Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Бүтэц зохион байгуулалт

Төвийн үндсэн чиг үүрэг

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн бодлого, хууль эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, удирдамжийг боловсруулахад шийдвэр гаргагчдыг нотолгоо, дүн шинжилгээт тоо мэдээллээр хангаж, эрүүл мэндийн ажилтан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаа болон амбулаторын үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд зохицуулж холбогдох хууль, тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй Эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллага юм.

/ ЭМС-ын А26 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай" /

Буцах