Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх

Баатарчулууны Одгэрэл-Архив, албан хэргийн хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Тус төв нь өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг дараах хэлбэрүүдээр хүлээн авна

ҮҮНД:

1. Бичгээр ирүүлж буй өргөдөл, гомдлыг 1.2, 1.3, 1.5-д заасан цахим хаяг, факс болон улаанбаатар-210648 дахь 187 тоот шуудангийн хайрцгаар

2. Цахим хаягаар-www.hdc.gov.mn, admin@hdc.gov.mn

3. Санал хүсэлтийн хайрцгаар

4. Утсаар - 320633

5. Факсаар - 325540, 320633

6. Амаар- биечлэн ирж амаар хүсэлт тавибал тус төвийн хуулийн зөвлөх хамт байлцан таны хүсэлтийг тэмдэглэн авч хариуг хуулийн дагуух хугацаанд шийдвэрлэх болно.

ЭМХТ-ийн удирдлагын иргэдийг хүлээн авч уулзах уулзалтын хуваарь ЭНД дарж үзнэ үү.

Бичгээр өргөдөл гаргахдаа:

  • Өргөдөл, гомдол, гаргаж буй байгууллага болон зохион байгуулалтын нэгжийн нэр
  • Он, сар, өдөр
  • Гол утга санааг тодорхой, цэгцтэй бичих
  • Хавсралт материалаа дурдах
  • Овог, нэр
  • Хамтран хэд хэдэн хүн цуг гаргаж буй бол бүгд гарын үсэг зурах ба эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана
  • Гэрийн болон ажлын газрын хаяг, ажил, албан тушаалаа тодорхой бичих
  • Гэр болон гар утасны дугаар

Хэрэв та гаргаж буй өргөдөл, гомдлоо нууцалж буй бол дугтуйн гадна талд “нууц”, “гарт нь” гэж бичих бөгөөд хүлээн авагчийн нэр, албан тушаалыг тодорхой бичиж ирүүлнэ үү.

Өргөдөл бичих жишээ загварыг ЭНД дарж үзнэ үү

Өргөдлийн загвар

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд ирсэн өргөдөл гомдол, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар