Халдварт өвчин 2022 он
325,576
Халдварт бус өвчин 2022 он
3,233,877
"1800-0119" 2023.01.26
3,915

Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба

Эс,эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах албаны товч танилцууллага

Донорын тухай хууль  2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр  шинэчлэгдэн батлагдсан бөгөөд хуульд заасны дагуу уг үйл ажиллагааг зохицуулах албыг  Эрүүл мэндийн сайдын  2018  оны 3 дугаар сарын    01-ний өдрийн “ЭМХТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай”  А/70  дугаар  тушаал,  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Ерөнхий захирлын 2018  оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/40 дүгээр тушаалаар  6 орон тоотой алба байгуулагдсан  нь Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба юм.

Энэхүү алба нь дараах  чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

  •  Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг  уялдуулан зохицуулах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих,
  • Тархины үхэл тодорхойлох, амьд  болон амьгүй донороос эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны талаар  нэгдсэн бүртгэл  мэдээллийн сан ажиллуулах,