Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба

Эс,эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах албаны товч танилцууллага

Донорын тухай хууль  2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр  шинэчлэгдэн батлагдсан бөгөөд хуульд заасны дагуу уг үйл ажиллагааг зохицуулах албыг  Эрүүл мэндийн сайдын  2018  оны 3 дугаар сарын    01-ний өдрийн “ЭМХТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай”  А/70  дугаар  тушаал,  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Ерөнхий захирлын 2018  оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/40 дүгээр тушаалаар  6 орон тоотой алба байгуулагдсан  нь Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба юм.

Энэхүү алба нь дараах  чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

  •  Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг  уялдуулан зохицуулах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих,
  • Тархины үхэл тодорхойлох, амьд  болон амьгүй донороос эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны талаар  нэгдсэн бүртгэл  мэдээллийн сан ажиллуулах,