Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд