Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
19,562
Халдварт бус өвчин
1,526,504

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд