Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд