Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд