Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд