Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2023.2 сар
6,269
Халдварт бус өвчин 2023.2сар
638,853

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд