Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Шилэн данстай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, маягтууд