Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.11 сар
37,648
Халдварт бус өвчин 2023.11 сар
3,485,066

Жишиг сорил 2022 он


Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил