Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Жишиг сорил 2022 он


Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил