Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудал

 • Хууль эрх зүй

Эрүүл мэндийн тухай хууль
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
Магадлан итгэмжлэх журам
Магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
Магадлан итгэмжлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам
Магадлан итгэмжлэх шалгуур, үзүүлэлт
Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга маягт №1 
Шинжээчдийн багийн зөвлөмж маягт № 2, 3
Явцын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, аргачлал
Магадлан итгэмжлэх шинэчлэгдсэн шалгуур, үзүүлэлт
 • Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд /шинэ/
 • Сувилал, сэргээн засах болон сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд /шинэ/
 • Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур
 • ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ХЭСЭГЧИЛСЭНШАЛГУУРААР ХИЙСЭН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 • ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 • Мэдээний сан

  Эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгосон тухай шийдвэр
  2021 он
  2020 он

  2019 он
  2018 он
  2017 он

  2016 он

  2015 он

  2014 он

  2013 он

  Сарын мэдээ
  2020 он

  2019 он

  Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дуусах, үнэлгээ хийгдэх, явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллагууд
  2021 он
  2020 он
  2019 он
  2018 он
  2017 он
  Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын зөвлөгөө авсан байгууллагууд

 • Аргачлал, зөвлөмж

 • Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
  Өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал

  • Сургалт

  Сургалтын хуваарь
  Сургалтын материал