Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
19,562
Халдварт бус өвчин
1,526,504

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудал

 • Хууль эрх зүй

Эрүүл мэндийн тухай хууль
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
Магадлан итгэмжлэх журам
Магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
Магадлан итгэмжлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам
Магадлан итгэмжлэх шалгуур, үзүүлэлт

Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга маягт №1
Шинжээчдийн багийн зөвлөмж маягт № 2, 3
Явцын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, аргачлал

Мэдээний сан

Эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгосон тухай шийдвэр
2020 он

2019 он
2018 он
2017 он

2016 он

2015 он

2014 он

2013 он

Сарын мэдээ
2020 он

2019 он

Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дуусах, үнэлгээ хийгдэх, явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллагууд
2020 он
2019 он
2018 он
2017 он
Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын зөвлөгөө авсан байгууллагууд

 • Аргачлал, зөвлөмж

 • Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
  Өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал

  • Сургалт

  Сургалтын хуваарь
  Сургалтын материал