Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудал

Магадлан итгэмжлэлийн програм
https://acc.hdc.gov.mn/main

Хууль эрх зүй

  Эрүүл мэндийн тухай хууль
  Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
  Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
  Магадлан итгэмжлэх журам
  Магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
  Магадлан итгэмжлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам
  Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга маягт №1
  Шинжээчдийн багийн зөвлөмж маягт № 2, 3
  Явцын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, аргачлал

  Магадлан итгэмжлэх шинэчлэгдсэн шалгуур, үзүүлэлт
 • Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлт
 • Сувилал, сэргээн засах болон сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлт
 • Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур

 • Мэдээний сан


       Аргачлал, зөвлөмж
       Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
       Өөрийн үнэлгээ хийх аргачла

       Сургалт
       Сургалтын хуваарь

       Сургалтын материал


       Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ