Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын асуудал

Холбогдох эрх зүйн баримтууд

ЭМС-ын 2014 оны 55 дугаар тушаал "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай"

Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын баталсан 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн 116/А565 дугаар тушаал “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм батлах тухай” 

ЭМС-ын 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/566 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай" 

ЭМС-ын 2017 оны А/514 дүгээр тушаал “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөө батлах тухай”

 ЭМС-ын 2014 оны 13 дугаар тушаал "Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай "

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгуулагын Чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний мэдээлэл

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын батлуулсан чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн мэдээлэл 2019 он хүртэл/Улаанбаатар хот/
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын батлуулсан чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн мэдээлэл 2019 он хүртэл /Орон нутаг/  ЭМБ-уудад хэрэглэгдэх стандартуудын жагсаалт  ЭМБ-уудад хэрэглэгдэх заавар  • COVID19 түр заавар батлах тухай А248
  • COVID19 түр заавар шинэчлэн батлах тухай A269
  • COVID19 эмнэлзүйн заавар батлах тухай А205
  • Ковидын сэжигтэй болон эмнэлзүйн хөнгөн шинж тэмдэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ ЭМС-ын А247


  Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүлээгдлийн мэдээ

  2017 он 2018 он 2019 он

  2020 он

  1 сар 1 сар 1 сар1 сар
  2 сар 2 сар 2 сар2 сар
  3 сар 3 сар 3 сар3 сар
  4 сар 4 сар 4 сар4 сар
  5 сар 5 сар 5 сар
  6 сар 6 сар 6 сар
  7 сар 7сар 7сар
  8 сар 8 сар 8 сар
  9 сар 9 сар 9 сар
  10 сар 10 сар 10 сар
  11 сар 11 сар 11 сар

  12 сар 12 сар  12 сар