Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын асуудал

Холбогдох эрх зүйн баримтууд

ЭМС-ын 2014 оны 55 дугаар тушаал "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай"

Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын баталсан 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн 116/А565 дугаар тушаал “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм батлах тухай” 

ЭМС-ын 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/566 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай" 

ЭМС-ын 2017 оны А/514 дүгээр тушаал “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөө батлах тухай”

 ЭМС-ын 2014 оны 13 дугаар тушаал "Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай "

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгуулагын Чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний мэдээлэл

Стандарт

  1. Бүтэц үйл ажиллагааны стандарт
  2. Тусламж үйлчилгээний стандарт
  3. Бусад стандарт

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүлээгдлийн мэдээ

2017 он 2018 он 2019 он

2020 он

1 сар 1 сар 1 сар1 сар
2 сар 2 сар 2 сар2 сар
3 сар 3 сар 3 сар3 сар
4 сар 4 сар 4 сар4 сар
5 сар 5 сар 5 сар5 сар
6 сар 6 сар 6 сар6 сар
7 сар 7сар 7сар7 сар
8 сар 8 сар 8 сар
9 сар 9 сар 9 сар
10 сар 10 сар 10 сар
11 сар 11 сар 11 сар

12 сар 12 сар  12 сар

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"Нянгийн эсрэг эмийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх ” дэлхийн 7 хоног
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар