Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2023.2 сар
6,269
Халдварт бус өвчин 2023.2сар
638,853

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

Хууль, эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Сайдын тушаал2021 он