Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2022/11/04

Эрүүл мэндийн салбарын албан ёсны статистик мэдээ тайланд тулгуурлан он, оны эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон улсын аргачлалын дагуу тооцон, дүгнэлт хийж эмхэтгэн хүргэж байна. Энэхүү эмхэтгэл нь жил бүр салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шатлалаар, хүн амын өвчлөл болон нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудыг бус нутгаар тооцон харуулдаг.

Зураг. Хүн амын нас хүйсийн суварга, 2000, 2021 он

Огноо

Холбоос

2022 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2020 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2020 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2019 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2019 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2018 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2018 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2017 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2017 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2016 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2016 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2015 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2015 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2014 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2014 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2013 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2013 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2012 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2012 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2011 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2011 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2010 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2010 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2009 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2008 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2008 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2007 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2007 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2006 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2006 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2005 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2004 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2004 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

2003 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй харах

2003 оны Эрүүл мэндийн үзүүлэлт /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Дэлгэрэнгүй харах