Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
22,005
Халдварт бус өвчин
1,707,020

Төвийн ерөнхий захирлын тушаал

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах