Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Төвийн ерөнхий захирлын тушаал

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах