Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2022 оны 8 сар
298,366
Халдварт бус өвчин 2022он8 сар
1,959,997

Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Стратеги

Алсын хараа: "Оновчтой шийдэл-Эрчимтэй хөгжил"

Эрхэм зорилго

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн бодлого, хууль эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, удирдамжийг боловсруулахад шийдвэр гаргагчдыг нотолгоо, дүн шинжилгээт тоо мэдээллээр хангаж, эрүүл мэндийн ажилтан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн  бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаа болон амбулаторын үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээг үндэсний  хэмжээнд зохицуулж холбогдох хууль, тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Бид зорьж буй алсын хараа, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах стратегийн чиглэлийг тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн тодорхойлж байна. Үүнд

 

1. Эрүүл мэндийн бодлого, тогтолцооны судалгаа, нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бодлогод дэмжлэг үзүүлэх, хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн төслийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, нөлөөллийн үнэлгээ, эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийх

2. Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, цахим эрүүл мэнд, мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах

3. Эрүүл мэндийн ажилтны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

4. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх замаар тусламж үйлчилгээний чанарыг баталгаажуулах

5. Донорын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохицуулж, бодлого, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, үр дүнг тооцох

6. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг болон тусгай мэргэжлийн төвийн амбулаторийн үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээний үйл ажиллагааны уялдааг зохицуулах, хангах

   Үнэт зүйлс

   Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хамт олны гишүүн бүр дараах үнэт зүйлсийг эрхэмлэн, дагаж мөрдөнө. Үүнд:

   • Төрийн үйлчилгээ нь чанартай, шуурхай, ээлтэй  байх
   • Өндөр мэргэшсэн,  чадварлаг  хүний нөөцтэй байх
   • Хууль тогтоомжийг сахиж, хариуцлагатай, ил тод байх
   • Нэгдмэл үйл ажиллагаа, баг,  удирдлагатай байх 
   • Оновчтой хөрөнгө оруулалт, мэдрэмжтэй хуваарилалттай байх
   • Эрх тэгш, нээлттэй, сайн түншлэлтэй байх
   • Үйл ажиллагаа нь тогтвортой, үр дүнтэй, үр ашигтай байх
   • Байгууллагын соёл, үнэт зүйл, ёс зүйг эрхэмлэдэг байх

   АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ:

   • Үйлчлүүлэгчийг дээдлэх
   • Үйлчлүүлэгч бүрт эрх тэгш хандах
   • Хувь хүний эрх ашиг, нэр төрийг хүндэтгэн нууцыг чанд сахих
   • Ил тод, нээлттэй, авлигаас ангид ажиллах
   • Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хуулийг мөрдлөг болгох

   СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

   ЭМХТ-ийг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх үндсэн 7 стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойллоо.

   • Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын болон тогтолцооны судалгааг хөгжүүлж, олон улсын жишигт нийцүүлэх;
   • Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, зайн анагаах ухаан, цахим эрүүл мэнд, мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж олон улсын болон бүсийн жишигт нийцүүлэх;
   • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хууль эрхзүй, шалгалт баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээ, сургалт, бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
   • Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;
   • Тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг дэмжин, чанар, аюулгүй байдал, магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
   • Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын эмийн зах зээлийн хөгжлийн түвшинд нийцүүлэх;
   • Байгууллагын бие даасан, тогтвортой байдлыг хангах;