Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Hinfo-Stata тайлангийн систем Гарын авлага

Гарын авлага

Гарын авлага