Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
19,562
Халдварт бус өвчин
1,526,504

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал
Мэндчилгээ
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар