Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Эмийн чанар, аюулгүй байдал, гаж нөлөө

Хэрэглэгчийн булан

Европын Холбооны зарим орнуудад БНХАУ-ын Linhai компаниас нийлүүлсэн Zhejiang Huahai Pharmaceuticals үйлдвэрийн валсартаны түүхий эдийн үйлдвэрлэлийн явцад илэрсэн зөрчил (валсартаны найрлагад N-nitrosodimethylamine илэрсэн)-тэй холбоотойгоор Европын эмийн Агентлаг (EMA)-аас найрлагандаа валсартан агуулсан эмүүдийг зах зээлээс эргүүлэн татах шийдвэр гаргасан байна.

(Эх сурвалж: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/07/WC500251498.pdf ).

ЭЭТТА

2018.07.24

Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх хуудас
Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тайлан
Гадаад дотоодын эм үйлдвэрлэгчийн төлөөлөгчийн газрын жагсаалт
Эмийн гаж нөлөөний зохицуулалт /Зайн сургалтын хичээл/

    Эмийн гаж нөлөөний тухай


Бүртгэгдсэн гаж нөлөөний мэдээлэл

онУлирал
20201- р улирал
2- р улирал
2019Жилээр
20181 - р улирал
2 - р улирал
3 - р улирал
4 - р улирал
20171 - р улирал
2 - р улирал
3 - р улирал
4 - р улирал
20161 - р улирал
2 - р улирал
3 - р улирал
4 - р улирал
20151 - р улирал
2 - р улирал
3 - р улирал
4 - р улирал