Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ АШИГЛАЛТЫН ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ ДҮН ГАРЛАА

2022/05/10

Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар тус төвийн Эрүүл мэндийн эдийн засаг, бодлогын судалгааны албанаас Эмнэлгийн орны ашиглалтын байдлын судалгааг хийлээ.  Уг судалгаагаар  улсын хэмжээнд эмнэлгүүдийн орны ашиглалтыг сүүлийн 10 жилээр тооцож дүн шинжилгээ хийж шийдвэр гаргагчдыг нотолгоот мэдээллээр хангалаа.