Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

Хөдөлмөрийн яармаг 2020
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Бүртгүүлэх заавар
Сарын мэдээ