Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Санал гомдол шийдвэрлэлт

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах