Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл

Нэр
Огноо
Татах