Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах