Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
22,005
Халдварт бус өвчин
1,707,020

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах