Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019 оны 11 сарын 28-ны Баян-Өлгий аймгийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр Овог Нэр Мэргэжил Оноо Үр дүн
1 8048 Ерлан Айгерим Сувилагч 79 Тэнцсэн
2 8002 Отархан Айгүл Сувилагч 33 Тэнцээгүй
3 8050 Саулен Айгүл Сувилагч 37 Тэнцээгүй
4 2001 Сыдых Айгүл Мэдрэлийн эмч 56 Тэнцээгүй
5 8043 Нурила Айдынгүл Сувилагч 73 Тэнцсэн
6 8042 Күнтуган Айсауле Сувилагч 86 Тэнцсэн
7 8054 Хатай Айсулу Сувилагч 75 Тэнцсэн
8 6017 Асхар Айтылхын Эх баригч 46 Тэнцээгүй
9 6005 Хызыр Алтангүл Эх баригч 88 Тэнцсэн
10 8012 Хуанган Алтынгүл Сувилагч 80 Тэнцсэн
11 1003 Муташ Амангүл Хүний их эмч 43 Тэнцээгүй
12 5030 Нурдмурат Амангүл Бага эмч 71 Тэнцсэн
13 8049 Шаймурат Амангүл Сувилагч 83 Тэнцсэн
14 6002 Тогтаубай Аманжол Эх баригч 76 Тэнцсэн
15 8046 Асхар Ардах Сувилагч 25 Тэнцээгүй
16 5034 Хожагайн Асет Бага эмч 71 Тэнцсэн
17 8001 Байбала Аяужан Сувилагч 46 Тэнцээгүй
18 1006 Жамбалдорж Батцэцэг Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй
19 6004 Шафих Бахытгүл Эх баригч 83 Тэнцсэн
20 5032 Жылышбай Бахыткерей Бага эмч 81 Тэнцсэн
21 8009 Бахыт Бибигүл Сувилагч 81 Тэнцсэн
22 6018 Бердхан Ботакөз Эх баригч 77 Тэнцсэн
23 4001 Мурат Ботакөз Эм зүйч 88 Тэнцсэн
24 5035 Хали Гүлжан Бага эмч 15 Тэнцээгүй
25 8013 Саулетхан Гүлшаш Сувилагч 79 Тэнцсэн
26 8047 Хадыс Дамел Сувилагч 79 Тэнцсэн
27 8017 Табысхан Дариягүл Сувилагч 22 Тэнцээгүй
28 1004 Бахат Жанерке Хүний их эмч 89 Тэнцсэн
29 3001 Шарбет Иманхан УАУ-ны их эмч 48 Тэнцээгүй
30 9001 Шохай Кермеуай УАУ-ны бага эмч 38 Тэнцээгүй
31 8051 Нурболат Лашын Сувилагч 87 Тэнцсэн
32 8041 Хомпай Лена Сувилагч 84 Тэнцсэн
33 8052 Көнилхан Майгүл Сувилагч 63 Тэнцээгүй
34 5031 Акад Майка Бага эмч 77 Тэнцсэн
35 8025 Хавлен Манагүл Сувилагч 72 Тэнцсэн
36 8053 Тилек Нурбота Сувилагч 27 Тэнцээгүй
37 5033 Алимхан Нургүл Бага эмч 75 Тэнцсэн
38 8045 Зайтхан Оралхан Сувилагч 76 Тэнцсэн
39 5029 Муудай Отгонбулаг Бага эмч 63 Тэнцээгүй
40 1005 Цэвээндорж Сувд-Эрдэнэ Хүний их эмч 42 Тэнцээгүй
41 8040 Солтанбай Сунхар Сувилагч 83 Тэнцсэн
42 1009 Барбол Турсын Хүний их эмч 31 Тэнцээгүй
43 6019 Самархан Халамхас Эх баригч 81 Тэнцсэн
44 5023 Тойшыбай Харлыгаш Бага эмч 75 Тэнцсэн
45 6016 Рэндаваа Шинэбилэг Эх баригч 83 Тэнцсэн
46 8044 Ноост Яагаандолгор Сувилагч 24 Тэнцээгүй