Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-02-28-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаас шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9004 ОТ78050163 Бага эмч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
2 4610 ГН90102408 Бага эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
3 4603 ЧМ76010201 Бага эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
4 4616 НЩ91031509 Бага эмч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
5 4615 ДВ87122401 Бага эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
6 4606 ЖЮ68071001 Бага эмч 67 Тэнцээгүй 2/28/2019
7 4608 ЛБ88122808 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
8 4612 МБ82100202 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
9 4604 ЕЭ70072164 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
10 4611 МЗ75031667 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
11 4605 ГЕ93120601 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
12 4607 ГЖ94071706 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 2/28/2019
13 4609 МЗ91081821 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 2/28/2019
14 8003 ГА95042706 Бага эмч 20 Тэнцээгүй 2/28/2019
15 5511 ВУ81041205 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 2/28/2019
16 5515 УШ92101418 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
17 5518 ЕС91031409 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
18 5510 ЧС86010661 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 2/28/2019
19 5507 УИ94072342 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
20 5516 ГГ92020300 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
21 5519 ПЮ92103100 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/28/2019
22 5508 ПБ95030723 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
23 5506 УЗ90110622 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
24 5520 УК91071792 Ерөнхий эмч 23 Тэнцээгүй 2/28/2019
25 6998 БЮ93022701 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
26 9009 ЛК92080311 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
27 7010 УУ88100901 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
28 9008 ГД86110375 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
29 9014 БЭ86043011 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
30 6962 УП92101363 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
31 6970 ЖВ87021719 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
32 6982 УП89031509 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
33 6959 НЭ85112809 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2/28/2019
34 6977 АА92081118 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2/28/2019
35 6985 ЦЗ82061707 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
36 7007 УС81041915 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
37 6960 ОЖ62091504 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
38 6989 ДЭ80040208 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
39 9013 ДЮ73031006 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
40 6988 ЧИ69042010 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
41 7000 УШ91041421 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
42 6967 УК93010402 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
43 6991 УХ90050101 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
44 6999 ЧР74081961 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
45 7014 ГЮ90072306 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 2/28/2019
46 6990 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
47 6972 АЭ84031563 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
48 6963 УД88120845 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
49 6997 ТЕ93071804 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
50 9012 УШ92052319 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
51 6969 РН91030905 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/28/2019
52 9011 АД91031503 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/28/2019
53 6966 ДС90103100 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
54 7011 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
55 6979 УК93051302 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
56 6961 СП90092214 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
57 6995 УХ88050537 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 2/28/2019
58 6992 АЮ90022687 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
59 6964 ХА86061662 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
60 6974 ЛЮ90012260 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
61 7009 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
62 6965 ПГ92020402 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/28/2019
63 7013 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2/28/2019
64 9010 ТЗ89031898 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
65 2505 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 92 Тэнцсэн 2/28/2019
66 2509 ЧП87072668 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
67 2506 ИМ89100110 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
68 2504 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
69 1901 ДЭ76040206 Мэдрэлийн эмч 69 Тэнцээгүй 2/28/2019
70 1701 ВЭ70040518 Мэс заслын эмч 20 Тэнцээгүй 2/28/2019
71 3012 МУ91013000 Насс 73 Тэнцсэн 2/28/2019
72 3024 ОЮ90071985 Насс 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
73 3013 ИЮ90101166 Насс 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
74 3016 ЗЮ87042671 Насс 61 Тэнцээгүй 2/28/2019
75 3015 УП90071042 Насс 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
76 3019 ЙЮ76111810 Насс 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
77 3022 УП92010395 Насс 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
78 3021 ЧИ67103112 Насс 53 Тэнцээгүй 2/28/2019
79 3025 ИЕ80042069 Насс 53 Тэнцээгүй 2/28/2019
80 3020 ЧГ78082161 Насс 50 Тэнцээгүй 2/28/2019
81 3014 ЧЙ67071919 Насс 33 Тэнцээгүй 2/28/2019
82 3023 ШД85111005 Насс 32 Тэнцээгүй 2/28/2019
83 7501 ДЙ94070502 Насс 68 Тэнцээгүй 2/28/2019
84 7505 УХ94021542 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
85 9006 ШЗ82072216 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
86 9007 УГ82040431 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
87 7504 УХ96080737 Насс 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
88 5348 ПЗ91021401 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
89 5347 ИФ96011900 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 2/28/2019
90 5351 ДЮ95090303 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
91 5349 УК90021703 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
92 5352 РЙ96061606 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2/28/2019
93 5354 ОЛ95082704 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 2/28/2019
94 5346 ИБ95082042 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 2/28/2019
95 5353 БЮ96071102 Сувилагч 21 Тэнцээгүй 2/28/2019
96 3349 СТ90083119 УАУ эмч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
97 3345 НН89081864 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
98 3336 ВЭ76012515 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
99 3343 УИ88092600 УАУ эмч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
100 3344 ЙИ90042108 УАУ эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
101 3347 УП89012149 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
102 3342 ЧМ69071472 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
103 3340 РБ88070207 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 2/28/2019
104 3348 МЙ90042601 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 2/28/2019
105 3338 ХД88040704 УАУ эмч 51 Тэнцээгүй 2/28/2019
106 3339 НЭ90062812 УАУ эмч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
107 3337 ЖЯ92101702 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 2/28/2019
108 3335 ЧД83060902 УАУ эмч 27 Тэнцээгүй 2/28/2019
109 7004 ЙЮ92121821 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
110 7003 ВР90062923 УАУ эмч 23 Тэнцээгүй 2/28/2019
111 8202 ПЗ92021314 Уламжлалт анагаахын сувилагч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
112 9971 НЦ93102900 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
113 8302 ХЛ86013104 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
114 8303 СЙ93072402 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
115 4216 РГ90060208 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 2/28/2019
116 4217 СЩ88091007 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 2/28/2019
117 4222 УС88072628 Эм зүйч 93 Тэнцсэн 2/28/2019
118 4215 ПЮ87120366 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 2/28/2019
119 4218 ТГ87020109 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
120 4232 ИФ83072502 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
121 4207 ИН90070200 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
122 4205 ГЕ91012808 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
123 4208 ХК69053107 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
124 4228 ЗВ71110201 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 2/28/2019
125 4210 ДМ84102209 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
126 4231 ИО83022801 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
127 4214 РС83053107 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
128 4209 СЩ95022101 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
129 4224 РВ81021301 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 2/28/2019
130 4219 ТА88101502 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
131 4223 АЮ89111163 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
132 4225 ВО79012801 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
133 4226 УК91040968 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 2/28/2019
134 4212 УВ85010101 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
135 4211 ДН80072809 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 2/28/2019
136 8604 ЕЭ72061666 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 2/28/2019
137 4472 АО64111004 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
138 4471 ЦГ58111507 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
139 4475 ГЮ82091708 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
140 8603 АА70012907 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
141 4469 РЙ86020513 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 2/28/2019
142 8601 ЛИ91021503 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
143 8602 СЗ63121882 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
144 4488 ДМ81092600 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
145 4484 ВЗ84080702 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
146 4479 ХН72060866 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
147 4468 ДЗ88112112 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
148 4487 НЫ86100268 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
149 4467 МЛ87032837 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
150 4478 ЕГ91112908 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй 2/28/2019
151 4477 ЛЮ91052726 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
152 4476 ТЯ82090122 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
153 4474 ХГ84032309 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
154 4483 ГЗ71080509 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
155 4489 СГ72012007 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
156 4482 ИП88050781 Эм найруулагч 25 Тэнцээгүй 2/28/2019
157 8807 ИХ96120901 Эх баригч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
158 4011 УЧ91072827 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
159 9005 ЧЖ85072601 Эх баригч 40 Тэнцээгүй 2/28/2019
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9004 ОТ78050163 Бага эмч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
2 4610 ГН90102408 Бага эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
3 4603 ЧМ76010201 Бага эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
4 4616 НЩ91031509 Бага эмч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
5 4615 ДВ87122401 Бага эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
6 4606 ЖЮ68071001 Бага эмч 67 Тэнцээгүй 2/28/2019
7 4608 ЛБ88122808 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
8 4612 МБ82100202 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
9 4604 ЕЭ70072164 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
10 4611 МЗ75031667 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
11 4605 ГЕ93120601 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
12 4607 ГЖ94071706 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 2/28/2019
13 4609 МЗ91081821 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 2/28/2019
14 8003 ГА95042706 Бага эмч 20 Тэнцээгүй 2/28/2019
15 5511 ВУ81041205 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 2/28/2019
16 5515 УШ92101418 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
17 5518 ЕС91031409 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
18 5510 ЧС86010661 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 2/28/2019
19 5507 УИ94072342 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
20 5516 ГГ92020300 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
21 5519 ПЮ92103100 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/28/2019
22 5508 ПБ95030723 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
23 5506 УЗ90110622 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
24 5520 УК91071792 Ерөнхий эмч 23 Тэнцээгүй 2/28/2019
25 6998 БЮ93022701 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
26 9009 ЛК92080311 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
27 7010 УУ88100901 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
28 9008 ГД86110375 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
29 9014 БЭ86043011 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
30 6962 УП92101363 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
31 6970 ЖВ87021719 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
32 6982 УП89031509 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
33 6959 НЭ85112809 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2/28/2019
34 6977 АА92081118 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2/28/2019
35 6985 ЦЗ82061707 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
36 7007 УС81041915 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
37 6960 ОЖ62091504 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
38 6989 ДЭ80040208 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
39 9013 ДЮ73031006 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
40 6988 ЧИ69042010 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
41 7000 УШ91041421 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
42 6967 УК93010402 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
43 6991 УХ90050101 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
44 6999 ЧР74081961 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 2/28/2019
45 7014 ГЮ90072306 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 2/28/2019
46 6990 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
47 6972 АЭ84031563 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
48 6963 УД88120845 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
49 6997 ТЕ93071804 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
50 9012 УШ92052319 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
51 6969 РН91030905 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/28/2019
52 9011 АД91031503 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 2/28/2019
53 6966 ДС90103100 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
54 7011 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
55 6979 УК93051302 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
56 6961 СП90092214 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
57 6995 УХ88050537 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 2/28/2019
58 6992 АЮ90022687 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
59 6964 ХА86061662 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
60 6974 ЛЮ90012260 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
61 7009 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 2/28/2019
62 6965 ПГ92020402 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 2/28/2019
63 7013 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 2/28/2019
64 9010 ТЗ89031898 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
65 2505 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 92 Тэнцсэн 2/28/2019
66 2509 ЧП87072668 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
67 2506 ИМ89100110 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
68 2504 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 2/28/2019
69 1901 ДЭ76040206 Мэдрэлийн эмч 69 Тэнцээгүй 2/28/2019
70 1701 ВЭ70040518 Мэс заслын эмч 20 Тэнцээгүй 2/28/2019
71 3012 МУ91013000 Насс 73 Тэнцсэн 2/28/2019
72 3024 ОЮ90071985 Насс 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
73 3013 ИЮ90101166 Насс 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
74 3016 ЗЮ87042671 Насс 61 Тэнцээгүй 2/28/2019
75 3015 УП90071042 Насс 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
76 3019 ЙЮ76111810 Насс 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
77 3022 УП92010395 Насс 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
78 3021 ЧИ67103112 Насс 53 Тэнцээгүй 2/28/2019
79 3025 ИЕ80042069 Насс 53 Тэнцээгүй 2/28/2019
80 3020 ЧГ78082161 Насс 50 Тэнцээгүй 2/28/2019
81 3014 ЧЙ67071919 Насс 33 Тэнцээгүй 2/28/2019
82 3023 ШД85111005 Насс 32 Тэнцээгүй 2/28/2019
83 7501 ДЙ94070502 Насс 68 Тэнцээгүй 2/28/2019
84 7505 УХ94021542 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
85 9006 ШЗ82072216 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
86 9007 УГ82040431 Насс 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
87 7504 УХ96080737 Насс 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
88 5348 ПЗ91021401 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
89 5347 ИФ96011900 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 2/28/2019
90 5351 ДЮ95090303 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
91 5349 УК90021703 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
92 5352 РЙ96061606 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2/28/2019
93 5354 ОЛ95082704 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 2/28/2019
94 5346 ИБ95082042 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 2/28/2019
95 5353 БЮ96071102 Сувилагч 21 Тэнцээгүй 2/28/2019
96 3349 СТ90083119 УАУ эмч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
97 3345 НН89081864 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
98 3336 ВЭ76012515 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
99 3343 УИ88092600 УАУ эмч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
100 3344 ЙИ90042108 УАУ эмч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
101 3347 УП89012149 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 2/28/2019
102 3342 ЧМ69071472 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
103 3340 РБ88070207 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 2/28/2019
104 3348 МЙ90042601 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 2/28/2019
105 3338 ХД88040704 УАУ эмч 51 Тэнцээгүй 2/28/2019
106 3339 НЭ90062812 УАУ эмч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
107 3337 ЖЯ92101702 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 2/28/2019
108 3335 ЧД83060902 УАУ эмч 27 Тэнцээгүй 2/28/2019
109 7004 ЙЮ92121821 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
110 7003 ВР90062923 УАУ эмч 23 Тэнцээгүй 2/28/2019
111 8202 ПЗ92021314 Уламжлалт анагаахын сувилагч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
112 9971 НЦ93102900 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
113 8302 ХЛ86013104 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
114 8303 СЙ93072402 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй 2/28/2019
115 4216 РГ90060208 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 2/28/2019
116 4217 СЩ88091007 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 2/28/2019
117 4222 УС88072628 Эм зүйч 93 Тэнцсэн 2/28/2019
118 4215 ПЮ87120366 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 2/28/2019
119 4218 ТГ87020109 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
120 4232 ИФ83072502 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
121 4207 ИН90070200 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 2/28/2019
122 4205 ГЕ91012808 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
123 4208 ХК69053107 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2/28/2019
124 4228 ЗВ71110201 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 2/28/2019
125 4210 ДМ84102209 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
126 4231 ИО83022801 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2/28/2019
127 4214 РС83053107 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
128 4209 СЩ95022101 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 2/28/2019
129 4224 РВ81021301 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 2/28/2019
130 4219 ТА88101502 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
131 4223 АЮ89111163 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 2/28/2019
132 4225 ВО79012801 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
133 4226 УК91040968 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 2/28/2019
134 4212 УВ85010101 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 2/28/2019
135 4211 ДН80072809 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 2/28/2019
136 8604 ЕЭ72061666 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 2/28/2019
137 4472 АО64111004 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 2/28/2019
138 4471 ЦГ58111507 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 2/28/2019
139 4475 ГЮ82091708 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 2/28/2019
140 8603 АА70012907 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2/28/2019
141 4469 РЙ86020513 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 2/28/2019
142 8601 ЛИ91021503 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
143 8602 СЗ63121882 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2/28/2019
144 4488 ДМ81092600 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 2/28/2019
145 4484 ВЗ84080702 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 2/28/2019
146 4479 ХН72060866 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 2/28/2019
147 4468 ДЗ88112112 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 2/28/2019
148 4487 НЫ86100268 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 2/28/2019
149 4467 МЛ87032837 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 2/28/2019
150 4478 ЕГ91112908 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй 2/28/2019
151 4477 ЛЮ91052726 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 2/28/2019
152 4476 ТЯ82090122 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
153 4474 ХГ84032309 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 2/28/2019
154 4483 ГЗ71080509 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 2/28/2019
155 4489 СГ72012007 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 2/28/2019
156 4482 ИП88050781 Эм найруулагч 25 Тэнцээгүй 2/28/2019
157 8807 ИХ96120901 Эх баригч 55 Тэнцээгүй 2/28/2019
158 4011 УЧ91072827 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 2/28/2019
159 9005 ЧЖ85072601 Эх баригч 40 Тэнцээгүй 2/28/2019