Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-29-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-11-29-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4609 ДН79111611 Бага эмч 72 Тэнцсэн 11/29/2018
2 4613 МЖ92122611 Бага эмч 72 Тэнцсэн 11/29/2018
3 9003 ОЙ91010902 Бага эмч 70 Тэнцсэн 11/29/2018
4 4616 НЩ91031509 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 11/29/2018
5 4607 ИО79051026 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/29/2018
6 4612 МБ82100202 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 11/29/2018
7 8001 ВК96082205 Бага эмч 39 Тэнцээгүй 11/29/2018
8 5507 БЮ95042502 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 11/29/2018
9 5515 УП97020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 11/29/2018
10 5510 ТЕ91020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
11 5506 МБ92120406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
12 5511 УШ94120421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
13 5517 СЮ91050600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
14 5512 УШ91091794 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 38 Тэнцээгүй 11/29/2018
15 5514 НТ88120615 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 22 Тэнцээгүй 11/29/2018
16 1702 РЭ92010138 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 11/29/2018
17 2302 ФА88052604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
18 2506 ЖЛ87040511 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
19 2901 МЗ71051911 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 11/29/2018
20 2508 ИМ89011001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 11/29/2018
21 2503 НИ87062308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
22 2504 ДЮ88031111 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 11/29/2018
23 2102 УК89121741 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 11/29/2018
24 1801 ЕС86081602 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 36 Тэнцээгүй 11/29/2018
25 6946 ХА69020685 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 11/29/2018
26 6935 УХ90060318 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн 11/29/2018
27 6938 УШ63021908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 11/29/2018
28 6921 ОМ77030804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 11/29/2018
29 6932 СЩ92082039 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 11/29/2018
30 6922 АЮ91080644 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 11/29/2018
31 6918 УК89091225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
32 6928 БЛ82110215 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
33 6915 ЕД85012863 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 11/29/2018
34 6944 МР89112319 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 11/29/2018
35 6940 СЕ92072708 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 11/29/2018
36 6949 СЭ81011663 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 11/29/2018
37 6945 УУ90020694 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 11/29/2018
38 6923 АЯ90062501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 11/29/2018
39 6933 УП90050802 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
40 6943 ЧЛ82021279 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
41 6925 ПЙ92080404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
42 6920 НЫ90011788 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 11/29/2018
43 6942 БЮ93072088 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 11/29/2018
44 6929 НЗ93013110 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 11/29/2018
45 6913 ПЖ86011207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
46 6951 УЮ90060803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
47 6927 ДС87091015 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50 Тэнцээгүй 11/29/2018
48 6924 СП92120613 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 11/29/2018
49 6912 ВЗ89072301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 11/29/2018
50 6947 ПЗ86011217 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 11/29/2018
51 6926 БВ85100900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 11/29/2018
52 6952 УМ89061938 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 11/29/2018
53 6914 ХЙ86062903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй 11/29/2018
54 6950 ПБ92111214 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 11/29/2018
55 6916 КА88041403 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 11/29/2018
56 7504 УК93071280 Нүүр ам судлалын их эмч 78 Тэнцсэн 11/29/2018
57 7503 УИ96031904 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 11/29/2018
58 7501 УК94051405 Нүүр ам судлалын их эмч 69 Тэнцээгүй 11/29/2018
59 3020 УГ79071201 Нүүр ам судлалын их эмч 88 Тэнцсэн 11/29/2018
60 3024 ТЖ76053009 Нүүр ам судлалын их эмч 86 Тэнцсэн 11/29/2018
61 3009 УП92032088 Нүүр ам судлалын их эмч 84 Тэнцсэн 11/29/2018
62 3026 УЗ89032923 Нүүр ам судлалын их эмч 78 Тэнцсэн 11/29/2018
63 3025 ЕУ90092808 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 11/29/2018
64 3022 ЦГ69120506 Нүүр ам судлалын их эмч 74 Тэнцсэн 11/29/2018
65 3019 ОР65080311 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 11/29/2018
66 3021 РА96101804 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
67 3016 АС89112603 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн 11/29/2018
68 3018 КЮ88100961 Нүүр ам судлалын их эмч 68 Тэнцээгүй 11/29/2018
69 3010 УШ91091231 Нүүр ам судлалын их эмч 59 Тэнцээгүй 11/29/2018
70 3011 ХА77011063 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
71 3023 ДЮ90091641 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 11/29/2018
72 3785 ИТ91080503 Сувилагч 81 Тэнцсэн 11/29/2018
73 5364 АП92031701 Сувилагч 75 Тэнцсэн 11/29/2018
74 3787 ФА92050502 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/29/2018
75 5356 БЮ98072403 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/29/2018
76 5353 ПБ93120806 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/29/2018
77 3795 ВВ74122709 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/29/2018
78 5362 ДЛ97013000 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/29/2018
79 5354 УК95051663 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2018
80 5360 РЕ94082448 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2018
81 3781 ОЮ91091323 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/29/2018
82 5355 РЙ96061606 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
83 5361 ИФ96011900 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/29/2018
84 3798 АЮ68022461 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 11/29/2018
85 3799 ЖЮ90112800 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/29/2018
86 3790 ОО88041164 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/29/2018
87 3780 НХ89053008 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 11/29/2018
88 3784 ПБ91072710 Сувилагч 30 Тэнцээгүй 11/29/2018
89 5359 ЛМ94010505 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/29/2018
90 3772 ДЛ97110606 Сувилагч 82 Тэнцсэн 11/29/2018
91 3773 ОЗ90111116 Сувилагч 82 Тэнцсэн 11/29/2018
92 3770 ЗЮ92011809 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/29/2018
93 3778 УВ91091402 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
94 3768 ДС91100608 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 11/29/2018
95 3771 АР91112007 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/29/2018
96 3774 ПП82032002 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/29/2018
97 3776 УШ91050505 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 11/29/2018
98 3769 НБ92102205 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 11/29/2018
99 3336 УИ89012306 УАУ Их эмч 69 Тэнцээгүй 11/29/2018
100 3337 ОЭ88011461 УАУ Их эмч 64 Тэнцээгүй 11/29/2018
101 3338 ОЭ88072070 УАУ Их эмч 61 Тэнцээгүй 11/29/2018
102 3333 УХ90071758 УАУ Их эмч 42 Тэнцээгүй 11/29/2018
103 9002 ИХ92072619 УАУ Их эмч 27 Тэнцээгүй 11/29/2018
104 4703 ТГ65110970 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
105 9971 ТГ85031103 Хөдөлгөөн засалч 47 Тэнцээгүй 11/29/2018
106 8304 СЩ95022101 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
107 4213 ДЮ73113062 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 11/29/2018
108 4207 ЕЙ91061711 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 11/29/2018
109 4209 ЦГ69013000 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 11/29/2018
110 4208 ЖЭ90112362 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 11/29/2018
111 4212 МК67092302 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 11/29/2018
112 4211 ГЮ92111107 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 11/29/2018
113 4205 ПГ89010301 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 11/29/2018
114 4206 СЮ90051467 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 11/29/2018
115 4216 НЮ83082403 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
116 4218 ОЮ89121146 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 11/29/2018
117 4219 НТ83030623 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
118 4458 КЖ91110602 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 11/29/2018
119 4457 ЛЮ73120908 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 11/29/2018
120 4465 УО73010346 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 11/29/2018
121 4451 ФА89041906 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 11/29/2018
122 4449 РФ83072266 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 11/29/2018
123 4471 РП80020700 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 11/29/2018
124 4463 ЗН93031301 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 11/29/2018
125 4446 ОЮ88050336 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/29/2018
126 4469 НЫ86112865 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 11/29/2018
127 4455 АР92022208 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/29/2018
128 4456 ГГ92092901 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/29/2018
129 4468 НЫ86100268 Эм найруулагч 51 Тэнцээгүй 11/29/2018
130 4447 ХП68020502 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 11/29/2018
131 4460 ЖЯ92101822 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 11/29/2018
132 4452 ИЭ86012008 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 11/29/2018
133 4462 ИЙ94033009 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 11/29/2018
134 4464 ЛЮ91052726 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 11/29/2018
135 4461 ИЦ80121369 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй 11/29/2018
136 9006 ВЮ70091210 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 11/29/2018
137 9005 ЙР90121301 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 11/29/2018
138 8809 РС93120614 Эх баригч 83 Тэнцсэн 11/29/2018
139 9001 РВ96041616 Эх баригч 82 Тэнцсэн 11/29/2018
140 4018 ДН72111115 Эх баригч 79 Тэнцсэн 11/29/2018
141 8808 АЯ94061081 Эх баригч 76 Тэнцсэн 11/29/2018
142 4011 ТЕ92012005 Эх баригч 72 Тэнцсэн 11/29/2018
143 4012 РС86042023 Эх баригч 72 Тэнцсэн 11/29/2018
144 4013 ДГ89040300 Эх баригч 68 Тэнцээгүй 11/29/2018
145 4010 ТЗ70012509 Эх баригч 65 Тэнцээгүй 11/29/2018
146 4014 ЧО70042407 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 11/29/2018
147 4016 ВЕ86031321 Эх баригч 25 Тэнцээгүй 11/29/2018