Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

 

2018-09-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвгөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1001 ГЮ87070508 Арьс гоо заслын эмч 83 Тэнцсэн 9/14/2018
2 4665 ТЕ92120703 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 9/14/2018
3 4663 ДБ87061117 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 9/14/2018
4 4660 ЧН70102400 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 9/14/2018
5 2302 ХН85100100 Дотрын эмч 62 Тэнцээгүй 9/14/2018
6 5509 ОЭ91011081 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 9/14/2018
7 5508 ВП94120403 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн 9/14/2018
8 5506 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 9/14/2018
9 5504 БЗ95021335 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 9/14/2018
10 5503 ЛЖ93032918 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 9/14/2018
11 5512 ГД92071503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 9/14/2018
12 5511 БЮ91060800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 9/14/2018
13 5507 УШ92101418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
14 5502 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 9/14/2018
15 5513 УШ93051111 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 9/14/2018
16 5500 ТЯ94121431 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 28 Тэнцээгүй 9/14/2018
17 6909 НН92020304 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 9/14/2018
18 6905 СЭ91090223 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 9/14/2018
19 6906 ЙЛ90081300 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 9/14/2018
20 2501 УП89042105 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 9/14/2018
21 3008 УЮ91031805 Насс 84 Тэнцсэн 9/14/2018
22 3006 УК92121564 Насс 81 Тэнцсэн 9/14/2018
23 3005 УХ91022509 Насс 76 Тэнцсэн 9/14/2018
24 3009 УУ90051100 Насс 72 Тэнцсэн 9/14/2018
25 3007 ТИ90022101 Насс 59 Тэнцээгүй 9/14/2018
26 3649 УИ94090801 Сувилагч 88 Тэнцсэн 9/14/2018
27 5382 ЗЗ00260401 Сувилагч 74 Тэнцсэн 9/14/2018
28 5386 ДН91122809 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/14/2018
29 3654 СЮ91040301 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 9/14/2018
30 3655 ЧС84052509 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 9/14/2018
31 3656 УК92072105 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/14/2018
32 3648 ЖЯ91072044 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 9/14/2018
33 3651 МА90111501 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
34 3658 УК90011125 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 9/14/2018
35 3657 АО92103006 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 9/14/2018
36 5384 НЫ90122864 Сувилагч 1 Тэнцээгүй 9/14/2018
37 3302 ДЙ86112508 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 9/14/2018
38 3306 СТ90083119 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
39 3304 СТ87012808 УАУ эмч 56 Тэнцээгүй 9/14/2018
40 3301 ФМ90061166 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй 9/14/2018
41 3305 ПО89032805 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 9/14/2018
42 4803 РЗ93122225 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 48 Тэнцээгүй 9/14/2018
43 9901 УД92101441 Хүүхдийн их эмч 40 Тэнцээгүй 9/14/2018
44 4201 ЖЭ77121302 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 9/14/2018
45 4202 НЮ83082403 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
46 4443 НЫ86112865 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
47 4009 ЙС92062125 Эх баригч 72 Тэнцсэн 9/14/2018
48 4010 ИЮ91061522 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 9/14/2018
49 4007 УЕ87041343 Эх баригч 37 Тэнцээгүй 9/14/2018
50 1601 ЖЭ89082061 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 75 Тэнцсэн 9/14/2018
2018-09-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвгөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1001 ГЮ87070508 Арьс гоо заслын эмч 83 Тэнцсэн 9/14/2018
2 4665 ТЕ92120703 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 9/14/2018
3 4663 ДБ87061117 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 9/14/2018
4 4660 ЧН70102400 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 9/14/2018
5 2302 ХН85100100 Дотрын эмч 62 Тэнцээгүй 9/14/2018
6 5509 ОЭ91011081 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 9/14/2018
7 5508 ВП94120403 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн 9/14/2018
8 5506 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 9/14/2018
9 5504 БЗ95021335 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 9/14/2018
10 5503 ЛЖ93032918 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 9/14/2018
11 5512 ГД92071503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 9/14/2018
12 5511 БЮ91060800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 9/14/2018
13 5507 УШ92101418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
14 5502 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 9/14/2018
15 5513 УШ93051111 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 9/14/2018
16 5500 ТЯ94121431 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 28 Тэнцээгүй 9/14/2018
17 6909 НН92020304 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 9/14/2018
18 6905 СЭ91090223 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 9/14/2018
19 6906 ЙЛ90081300 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 9/14/2018
20 2501 УП89042105 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 9/14/2018
21 3008 УЮ91031805 Насс 84 Тэнцсэн 9/14/2018
22 3006 УК92121564 Насс 81 Тэнцсэн 9/14/2018
23 3005 УХ91022509 Насс 76 Тэнцсэн 9/14/2018
24 3009 УУ90051100 Насс 72 Тэнцсэн 9/14/2018
25 3007 ТИ90022101 Насс 59 Тэнцээгүй 9/14/2018
26 3649 УИ94090801 Сувилагч 88 Тэнцсэн 9/14/2018
27 5382 ЗЗ00260401 Сувилагч 74 Тэнцсэн 9/14/2018
28 5386 ДН91122809 Сувилагч 71 Тэнцсэн 9/14/2018
29 3654 СЮ91040301 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 9/14/2018
30 3655 ЧС84052509 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 9/14/2018
31 3656 УК92072105 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/14/2018
32 3648 ЖЯ91072044 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 9/14/2018
33 3651 МА90111501 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
34 3658 УК90011125 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 9/14/2018
35 3657 АО92103006 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 9/14/2018
36 5384 НЫ90122864 Сувилагч 1 Тэнцээгүй 9/14/2018
37 3302 ДЙ86112508 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 9/14/2018
38 3306 СТ90083119 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
39 3304 СТ87012808 УАУ эмч 56 Тэнцээгүй 9/14/2018
40 3301 ФМ90061166 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй 9/14/2018
41 3305 ПО89032805 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 9/14/2018
42 4803 РЗ93122225 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 48 Тэнцээгүй 9/14/2018
43 9901 УД92101441 Хүүхдийн их эмч 40 Тэнцээгүй 9/14/2018
44 4201 ЖЭ77121302 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 9/14/2018
45 4202 НЮ83082403 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 9/14/2018
46 4443 НЫ86112865 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
47 4009 ЙС92062125 Эх баригч 72 Тэнцсэн 9/14/2018
48 4010 ИЮ91061522 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 9/14/2018
49 4007 УЕ87041343 Эх баригч 37 Тэнцээгүй 9/14/2018
50 1601 ЖЭ89082061 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 75 Тэнцсэн 9/14/2018


Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн төгсөлтийн шалгалтын дүн /Эмч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 9003 ЧЙ72032801 Гемодиализ судлал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
2 9004 УЗ88081202 Гемодиализ судлал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
3 9005 УТ91081422 Гемодиализ судлал 86 Тэнцсэн 9/14/2018
4 9006 ЦД84120615 Гемодиализ судлал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
5 9001 ЖЭ77082103 Дурангийн онош зүй 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
6 9026 УУ89122850 Мөчдийн гэмтэл 67 Тэнцээгүй 9/14/2018
7 9023 УШ90020431 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 95 Тэнцсэн 9/14/2018
8 9024 СЭ88120313 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
9 9025 АМ86040312 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
10 9022 ЧС85112855 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал  91 Тэнцсэн 9/14/2018
11 9002 КК76120102 Нүд судлал 99 Тэнцсэн 9/14/2018
12 9028 УХ91092266 Тархины судасны допплер 92 Тэнцсэн 9/14/2018
13 9029 ИМ84031909 Тархины судасны допплер 96 Тэнцсэн 9/14/2018
14 9027 ХИ86083172 Хүүхдийн гэмтэл согог 96 Тэнцсэн 9/14/2018
15 9017 СЭ76102303 Хүүхдийн нүд судлал 100 Тэнцсэн 9/14/2018
16 9020 УУ90061935 Элэг цөсний хавдрын  мэс засал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
17 9021 УХ90072915 Элэг цөсний хавдрын мэс засал 97 Тэнцсэн 9/14/2018
18 9018 ИР73071664 Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 71 Тэнцээгүй 9/14/2018
19 9007 ОТ89051064 Яаралтай тусламж 86 Тэнцсэн 9/14/2018
20 9008 ШУ88072329 Яаралтай тусламж 72 Тэнцээгүй 9/14/2018
21 9009 ЦБ85050365 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
22 9010 УК90032618 Яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн 9/14/2018
23 9011 ВЕ83073103 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
24 9012 ЙУ84061104 Яаралтай тусламж 87 Тэнцсэн 9/14/2018
25 9013 ДЮ92080301 Яаралтай тусламж 91 Тэнцсэн 9/14/2018
26 9014 ЕП90052301 Яаралтай тусламж 80 Тэнцсэн 9/14/2018
27 9016 УУ91062734 Яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн 9/14/2018