Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-08-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 8004 УЮ95112420 Бага эмч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
2 2306 ЧС86021266 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
3 9010 ДО86090501 Дотрын эмч 66 Тэнцээгүй 8/22/2018
4 2305 ШУ88091881 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй 8/22/2018
5 2308 ИС87102405 Дотрын эмч 51 Тэнцээгүй 8/22/2018
6 2307 ЙО92111707 Дотрын эмч 48 Тэнцээгүй 8/22/2018
7 2310 ЛК84052823 Дотрын эмч 29 Тэнцээгүй 8/22/2018
8 5535 ГМ92082709 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 98 Тэнцсэн 8/22/2018
9 5536 ТА92122108 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 97 Тэнцсэн 8/22/2018
10 5548 УК94123021 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 93 Тэнцсэн 8/22/2018
11 5525 УЗ92042226 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 90 Тэнцсэн 8/22/2018
12 5534 ЙД90101102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн 8/22/2018
13 5572 УК93081612 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 8/22/2018
14 5562 УШ94110207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 8/22/2018
15 5529 ПБ92011708 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 8/22/2018
16 5531 РС92100517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 8/22/2018
17 5518 КЮ94120404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 8/22/2018
18 5528 ФА94072715 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 8/22/2018
19 5532 ДЖ92112503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 8/22/2018
20 5551 ИЮ92102529 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 8/22/2018
21 5522 УШ90042048 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 8/22/2018
22 5552 УУ88090818 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 8/22/2018
23 5520 УХ93101863 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
24 5527 УИ94122621 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
25 5568 УМ90052632 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
26 5578 НМ94101001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
27 5542 УЗ94010508 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
28 5539 НИ88052004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 8/22/2018
29 5573 ИБ92090605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 8/22/2018
30 5577 ИБ88030707 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 8/22/2018
31 5540 КЮ93011306 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
32 5544 НЭ91021601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
33 5526 НЭ89122361 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 8/22/2018
34 5574 УХ92051001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 8/22/2018
35 5571 ФА94110306 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 8/22/2018
36 5519 ТЗ89060583 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 8/22/2018
37 5545 МЮ92122101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
38 5561 УЗ94113002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 8/22/2018
39 5524 ТЕ90032067 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 8/22/2018
40 5556 РН91030905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 8/22/2018
41 5565 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
42 5567 ЙЮ92020601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 8/22/2018
43 5533 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 8/22/2018
44 5541 ОЮ92062422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 8/22/2018
45 5549 ИЭ87022263 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 8/22/2018
46 5547 УК94090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 8/22/2018
47 5521 УК94010408 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
48 5559 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
49 5569 ЗЮ93041510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 8/22/2018
50 5560 УЛ92081023 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 8/22/2018
51 5563 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 8/22/2018
52 5555 БЮ91060800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 8/22/2018
53 5554 УШ91041421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 8/22/2018
54 5575 УШ91070847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 8/22/2018
55 9005 УП96061327 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 8/22/2018
56 9006 ИЭ88060701 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 8/22/2018
57 9007 ИЮ93012320 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
58 5418 УЖ88070408 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
59 9008 СЮ91071717 Ерөнхий эмч 23 Тэнцээгүй 8/22/2018
60 2508 ШБ67090905 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 74 Тэнцсэн 8/22/2018
61 2502 ЧТ56031507 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
62 2504 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
63 2509 ЧО83042466 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 60 Тэнцээгүй 8/22/2018
64 2505 УУ92061400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 50 Тэнцээгүй 8/22/2018
65 1904 ПЙ89091968 Мэдрэлийн эмч 83 Тэнцсэн 8/22/2018
66 1905 ХБ52122370 Мэдрэлийн эмч 45 Тэнцээгүй 8/22/2018
67 7507 УЮ89071900 Нүүр ам судлалын их эмч 90 Тэнцсэн 8/22/2018
68 7510 ШУ94011884 Нүүр ам судлалын их эмч 90 Тэнцсэн 8/22/2018
69 7504 НЭ93081302 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн 8/22/2018
70 7503 ШУ95040182 Нүүр ам судлалын их эмч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
71 5424 ДЙ87102506 Сувилагч 99 Тэнцсэн 8/22/2018
72 5396 ЖЯ91060427 Сувилагч 82 Тэнцсэн 8/22/2018
73 5405 РЮ80042364 Сувилагч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
74 5415 ИГ93062009 Сувилагч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
75 5399 ЖО95032809 Сувилагч 73 Тэнцсэн 8/22/2018
76 5417 ИМ93092611 Сувилагч 73 Тэнцсэн 8/22/2018
77 5419 ЕЦ95121307 Сувилагч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
78 5401 ЖЕ82090562 Сувилагч 70 Тэнцсэн 8/22/2018
79 5412 ИД97082505 Сувилагч 70 Тэнцсэн 8/22/2018
80 5430 ИЮ92110604 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 8/22/2018
81 5410 УП98022002 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
82 5403 ЖД94110709 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 8/22/2018
83 5406 ЙР97082704 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
84 5416 ИФ96011900 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
85 5421 ДК96072811 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
86 5428 УК97013113 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 8/22/2018
87 5426 ИВ96110917 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 8/22/2018
88 5420 ДС95022211 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 8/22/2018
89 5409 АР95070541 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 8/22/2018
90 5432 АГ96080602 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 8/22/2018
91 5400 УВ89080127 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
92 5425 ИЮ92080321 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 8/22/2018
93 5407 РН94082300 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 8/22/2018
94 5431 ОЙ95021620 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 8/22/2018
95 5422 ЛЮ94122402 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/22/2018
96 5395 БГ96022100 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 8/22/2018
97 5411 ПИ95092222 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 8/22/2018
98 5398 ОМ95100106 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 8/22/2018
99 9004 МО95021009 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 8/22/2018
100 5414 ОЛ95082704 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 8/22/2018
101 5402 СЭ90071004 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 8/22/2018
102 5423 ДИ95061606 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 8/22/2018
103 5429 ШУ95010101 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 8/22/2018
104 5427 АН97021822 Уламжлалт анагаахын их эмч 42 Тэнцээгүй 8/22/2018
105 7008 АА96110402 Уламжлалт анагаахын их эмч 96 Тэнцсэн 8/22/2018
106 7007 ИН94101400 Уламжлалт анагаахын их эмч 87 Тэнцсэн 8/22/2018
107 7010 РЮ89051869 Уламжлалт анагаахын их эмч 85 Тэнцсэн 8/22/2018
108 7012 КВ88091316 Уламжлалт анагаахын их эмч 69 Тэнцээгүй 8/22/2018
109 7015 ВЛ87101501 Уламжлалт анагаахын их эмч 67 Тэнцээгүй 8/22/2018
110 7011 ОА94052113 Уламжлалт анагаахын их эмч 58 Тэнцээгүй 8/22/2018
111 7005 НЗ95050327 Уламжлалт анагаахын их эмч 55 Тэнцээгүй 8/22/2018
112 7006 ЖЯ94062301 Уламжлалт анагаахын их эмч 55 Тэнцээгүй 8/22/2018
113 7014 ЙС93012608 Уламжлалт анагаахын их эмч 52 Тэнцээгүй 8/22/2018
114 8203 УЗ94092223 Уламжлалт анагаахын сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/22/2018
115 4804 РБ91042801 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 53 Тэнцээгүй 8/22/2018
116 9974 ИО95032705 Хөдөлгөөн засалч 90 Тэнцсэн 8/22/2018
117 9977 ЧН88030768 Хөдөлгөөн засалч 80 Тэнцсэн 8/22/2018
118 9985 ЛЮ94122026 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
119 9981 УУ89051601 Хөдөлгөөн засалч 75 Тэнцсэн 8/22/2018
120 9973 РИ95062609 Хөдөлгөөн засалч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
121 9986 УХ88041327 Хөдөлгөөн засалч 73 Тэнцсэн 8/22/2018
122 9975 ЙЮ85062181 Хөдөлгөөн засалч 66 Тэнцээгүй 8/22/2018
123 9976 СЭ93110803 Хөдөлгөөн засалч 66 Тэнцээгүй 8/22/2018
124 9979 АГ92022107 Хөдөлгөөн засалч 61 Тэнцээгүй 8/22/2018
125 9982 ЙЮ91013111 Хөдөлгөөн засалч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
126 9971 ДМ95032001 Хөдөлгөөн засалч 56 Тэнцээгүй 8/22/2018
127 9978 ГЮ91031509 Хөдөлгөөн засалч 55 Тэнцсэн 8/22/2018
128 9980 ЗЮ92032003 Хөдөлгөөн засалч 51 Тэнцээгүй 8/22/2018
129 9983 НЫ93080900 Хөдөлгөөн засалч 51 Тэнцээгүй 8/22/2018
130 9984 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 41 Тэнцээгүй 8/22/2018
131 8305 АР94062214 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 8/22/2018
132 4239 ВЮ88040123 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 8/22/2018
133 4241 НБ89111607 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 8/22/2018
134 4245 ДА69042900 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 8/22/2018
135 4221 ЖЯ76061965 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
136 4242 ФА59123083 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 8/22/2018
137 8308 ШУ88120601 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
138 4215 ФВ91040507 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
139 4235 ДЮ89123164 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
140 4238 УР88032009 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
141 4209 ИК89102508 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 8/22/2018
142 4208 УШ92032879 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
143 4229 ШД84051703 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 8/22/2018
144 4218 СМ91121501 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 8/22/2018
145 4227 МЕ90040701 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 8/22/2018
146 4240 РВ67051811 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
147 4248 ЧМ75082133 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
148 4251 ИЮ89072682 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 8/22/2018
149 4216 УХ91012729 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
150 4230 ИФ83072502 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
151 4249 УХ89061567 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
152 8311 ОЮ95100921 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
153 4225 УХ88041823 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
154 4212 ПЭ90041021 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 8/22/2018
155 8309 АВ95020200 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
156 8306 СЩ95022101 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
157 4247 ХЖ64092207 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 8/22/2018
158 4222 РС83053107 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 8/22/2018
159 8310 ПЮ95061211 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 8/22/2018
160 4228 ФБ88060342 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 8/22/2018
161 4219 ТЗ69050409 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 8/22/2018
162 4213 ОК88020401 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 8/22/2018
163 8307 УП89082127 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй 8/22/2018
164 4231 ОЮ89121146 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй 8/22/2018
165 4224 ЕЙ91061711 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 8/22/2018
166 4220 АЮ84122366 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй 8/22/2018
167 4223 ЖЭ90112362 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй 8/22/2018
168 8304 ИО94030304 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 8/22/2018
169 8312 ГЮ92111107 Эм зүйч 35 Тэнцээгүй 8/22/2018
170 4210 МН87031768 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 8/22/2018
171 4226 ОЮ95072004 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 8/22/2018
172 4244 ЧД58041572 Эм зүйч 23 Тэнцээгүй 8/22/2018
173 9009 РЭ89122811 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 8/22/2018
174 8817 ВЗ87062113 Эх баригч 76 Тэнцсэн 8/22/2018
175 8816 НФ83072903 Эх баригч 68 Тэнцээгүй 8/22/2018
176 8815 РЗ91081804 Эх баригч 65 Тэнцээгүй 8/22/2018
177 8812 ПА97100907 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 8/22/2018
178 8818 ЕЙ96031624 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 8/22/2018
179 8811 ОО96080607 Эх баригч 56 Тэнцээгүй 8/22/2018
180 8813 БА93071517 Эх баригч 31 Тэнцээгүй 8/22/2018