Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-06-13-ны Говь-Алтай аймгийн цаасан шалгалтын дүн

2018-06-13-ны Говь-Алтай аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн


           
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 9001 ДЭ6812111 Дотрын эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
2 9002 ПЙ89091968 Мэдрэлийн эмч 58 Тэнцээгүй 6/13/2018
3 9003 ЕД90122301 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
4 9004 ДЮ71022560 Уламжлалтын Анагаах ухааны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
5 9005 ОЗ 89071306 Нүүр ам судлал 74 Тэнцсэн 6/13/2018
6 9006 ДЖ90011206 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
7 9007 ДС92081324 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
8 9008 ДЭ87090316 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
9 9009 ДЙ91051704 Хүний их эмч   Ирээгүй 6/13/2018
10 9010 ДЛ87112403 Хүний их эмч   Ирээгүй 6/13/2018
11 9011 ДЮ89102885 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
12 9012 ДЮ91120609 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
13 9013 ДЮ79032406 Хүний их эмч 38 Тэнцээгүй 6/13/2018
14 9014 ДБ87113016 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
15 9015 ПЯ 90120132 Хүний их эмч    Ирээгүй 6/13/2018
16 9016 ПД 89032267 Хүний их эмч  61 Тэнцээгүй 6/13/2018
17 9017 ПЮ 69122666 Хүний их эмч    Ирээгүй 6/13/2018
18 9018 ПН 85013005 Хүний их эмч    Ирээгүй 6/13/2018
19 9019 ПЮ 84120107 Хүний их эмч    Ирээгүй 6/13/2018
20 9020 ПО 85120301 Хүний их эмч   Ирээгүй 6/13/2018
21 9021 ИО91080401 Монголын уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
22 9022 ДЕ86031815 Монголын уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
23 9023 ДЛ77043003 Уламжлалтын сувилагч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
24 9024 ДН91080605 Уламжлалтын бага эмч 42 Тэнцээгүй 6/13/2018
25 9025 ПБ95010900 Уламжлалт бага эмч    Ирээгүй 6/13/2018
26 9026 ПП85110101 Эх баригч   Ирээгүй 6/13/2018
27 9027 ДЛ94030209 Эх баригч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
28 9028 ДИ75102620 Эх баригч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
29 9029 ПЙ94072404 Эх барих    Ирээгүй 6/13/2018
30 9030 ПМ 79020206 Эх баригч  68 Тэнцээгүй 6/13/2018
31 9031 ПЮ88031906 Эх баригч  76 Тэнцсэн 6/13/2018
32 9032 ДЮ90011581 Эх баригч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
33 9033 ДЖ85010308 Эх баригч бага эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
34 9034 ИЙ85111321 Эх баригч бага эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
35 9035 ДЛ87121501 Эх баригч бага эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
36 9036 ИЖ93120513 Бага эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
37 9037 ПП90122524 Бага эмч    Ирээгүй 6/13/2018
38 9038 ПБ 89093028 Бага эмч  45 Тэнцээгүй 6/13/2018
39 9039 ПГ84022713 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 6/13/2018
40 9040 ДБ87061117 Бага эмч сувилагч 47 Тэнцээгүй 6/13/2018
41 9041 ДК90121901 Бага эмч сувилагч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
42 9042 ДС86092612 Бага эмч сувилагч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
43 9043 ДП85041900 Бага эмч сувилагч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
44 9044 ДБ88060815 Бага эмч сувилагч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
45 9045 ДО79121108 Бага эмч сувилагч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
46 9046 ДЮ87051669 Бага эмч сувилагч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
47 9047 ДЮ72092122 Бага эмч сувилагч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
48 9048 ПЖ92100314 Бага эмч сувилагч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
49 9049 ДО91031811 Бага эмч сувилагч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
50 9050 ДК89041414 Бага эмч сувилагч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
51 9051 ДЭ74111607 Бага эмч сувилагч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
52 9052 ДЮ88092769 Бага эмч сувилагч 45 Тэнцээгүй 6/13/2018
53 9053 ПБ83082960 Бага эмч сувилагч  70 Тэнцсэн 6/13/2018
54 9054 ПБ88012363 Бага эмч сувилагч   Ирээгүй 6/13/2018
55 9055 ПИ74081005 Бага эмч сувилагч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
56 9056 ДН88031623 Сувилагч   Ирээгүй 6/13/2018
57 9057 ДК82022306 Сувилагч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
58 9058 ДБ89100106 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
59 9059 ПЮ91080410 Сувилагч   Ирээгүй 6/13/2018
60 9060 ДО84102508 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
61 9061 ПЭ 74073107 Сувилагч    Ирээгүй 6/13/2018
62 9062 ПВ89091800 Сувилагч  28 Тэнцээгүй 6/13/2018
63 9063 ПЖ 90020501 Сувилагч  49 Тэнцээгүй 6/13/2018
64 9064 ПЗ 91021401 Сувилагч  51 Тэнцээгүй 6/13/2018
65 9065 ПП85110101 Сувилахуй    Ирээгүй 6/13/2018
66 9066 ПА 89082405 Эм зүйч    Ирээгүй 6/13/2018
67 9067 ПЙ 89033065 Эм зүйч   Ирээгүй 6/13/2018
68 9068 ОЙ 89113007 Эм зүйч    Ирээгүй 6/13/2018
69 9069 ДС88101200 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
70 9070 ДЖ77011809 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
71 9071 ИЙ79070508 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
72 9072 ДЛ90090901 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
73 9073 ДГ91062718 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
74 9074 ДЮ91081000 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
75 9075 ДЭ82110807 Эм найруулагч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
76 9076 ДЮ77062105 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
77 9077 ГЕ88092748 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
78 9078 ПБ81033008 Эм найруулагч    Ирээгүй 6/13/2018
79 9079 ПП91100204 Эм найруулагч    Ирээгүй 6/13/2018
80 9080 ДБ90120203 Эх баригч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
81 9081 ДЭ87110200 Бага эмч сувилагч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
82 9082 ДВ93121007 Эх барих 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
83 9083 ПЗ91050306 Сувилагч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
84 9084 ПЗ93081501 Сувилагч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
85 9085 МЛ82122702 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 6/13/2018
86 9086 БЗ87122005 Бага эмч сувилагч 51 Тэнцээгүй 6/13/2018