Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-15-ны 10:00, 14:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ца

2018-05-15-ны 10:00, 14:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1201 ЦГ66031025 Сэтгэцийн эмч 60 Тэнцээгүй 5/15/2018
2 1202 УУ53092203 Сэтгэцийн эмч   Ирээгүй 5/15/2018
3 2101 УШ89022304 Дүрс оношлогооны эмч 80 Тэнцсэн 5/15/2018
4 2102 ЧР77061611 Дүрс оношлогооны эмч 89 Тэнцсэн 5/15/2018
5 2502 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 5/15/2018
6 2503 ИТ91041901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй 5/15/2018
7 2504 ИИ69091204 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 73 Тэнцсэн 5/15/2018
8 2505 ХБ64022003 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 53 Тэнцээгүй 5/15/2018
9 2506 ЦА87120669 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 69 Тэнцээгүй 5/15/2018
10 2507 УП88120541 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 57 Тэнцээгүй 5/15/2018
11 3006 ОО66041211 Насс 63 Тэнцээгүй 5/15/2018
12 3007 НЬ84082961 Насс 77 Тэнцсэн 5/15/2018
13 3008 ШД85111005 Насс 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
14 3009 ВЗ79090206 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
15 3010 ЗЮ87042671 Насс 47 Тэнцээгүй 5/15/2018
16 3011 УХ70081305 Насс 36 Тэнцээгүй 5/15/2018
17 3012 АЭ73111633 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
18 3013 ОР65080311 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
19 3014 УХ89102491 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
20 3015 УМ90022744 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
21 3016 ЦВ85013062 Насс 72 Тэнцсэн 5/15/2018
22 3017 ФБ82020305 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
23 3018 МЭ89090668 Насс 72 Тэнцсэн 5/15/2018
24 3019 МЮ73111365 Насс 64 Тэнцээгүй 5/15/2018
25 3020 ИЮ74081102 Насс 71 Тэнцсэн 5/15/2018
26 3021 ЦГ69120506 Насс 57 Тэнцээгүй 5/15/2018
27 3022 ФМ80060926 Насс 78 Тэнцсэн 5/15/2018
28 3023 АИ89103024 Насс 60 Тэнцээгүй 5/15/2018
29 3024 ЛД77120608 Насс 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
30 3025 УШ74011501 Насс 75 Тэнцсэн 5/15/2018
31 3026 ЧТ76081707 Насс 59 Тэнцээгүй 5/15/2018
32 3027 ЦВ82081908 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
33 3028 ШУ88082181 Насс 45 Тэнцээгүй 5/15/2018
34 3029 ХА77011063 Насс   Ирээгүй 5/15/2018
35 3030 ЦЕ85091503 Насс 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
36 3031 ШЗ74102464 Насс 92 Тэнцсэн 5/15/2018
37 3032 НЮ76092305 Насс 87 Тэнцсэн 5/15/2018
38 3033 ХЗ87012779 Насс 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
39 3034 ЦГ75051012 Насс 94 Тэнцсэн 5/15/2018
40 3035 ДЮ89072069 Насс 63 Тэнцээгүй 5/15/2018
41 3036 ХП67091107 Насс 53 Тэнцээгүй 5/15/2018
42 3306 УП91021930 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй 5/15/2018
43 3307 УП93041965 УАУ эмч 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
44 3308 СТ87012808 УАУ эмч 54 Тэнцээгүй 5/15/2018
45 3309 АС88052931 УАУ эмч   Ирээгүй 5/15/2018
46 3310 ЕЭ88090371 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
47 3311 ФА89072906 УАУ эмч 41 Тэнцээгүй 5/15/2018
48 3312 УУ89093026 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 5/15/2018
49 3313 ЧЗ80092617 УАУ эмч   Ирээгүй 5/15/2018
50 3314 НЕ84111571 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
51 3315 УЮ88060209 УАУ эмч 40 Тэнцээгүй 5/15/2018
52 3316 ГГ87051109 УАУ эмч   Ирээгүй 5/15/2018
53 3317 ЗЮ89112540 УАУ эмч   Ирээгүй 5/15/2018
54 3318 ИЦ90111103 УАУ эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
55 3319 ВЮ88080784 УАУ эмч   Ирээгүй 5/15/2018
56 3660 ОА95060428 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
57 3661 ИО70112001 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 5/15/2018
58 3662 ЧЙ71050103 Сувилагч 74 Тэнцсэн 5/15/2018
59 3663 ЧМ73022060 Сувилагч 94 Тэнцсэн 5/15/2018
60 3664 ХЗ78033065 Сувилагч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
61 3665 ЖЬ90062466 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/15/2018
62 3666 ГЮ72060265 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
63 3667 УК91091106 Сувилагч 94 Тэнцсэн 5/15/2018
64 3668 РФ84092169 Сувилагч 93 Тэнцсэн 5/15/2018
65 3669 ЦВ84041364 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 5/15/2018
66 3670 НБ84010326 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
67 3671 ХВ74110209 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 5/15/2018
68 3672 ГЖ77050107 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
69 3673 ВЮ71020502 Сувилагч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
70 3674 ОЮ69042906 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 5/15/2018
71 3675 МА90111501 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 5/15/2018
72 3676 ДЗ79121807 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
73 3677 ОИ91022809 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 5/15/2018
74 3678 ТЕ94110308 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
75 3679 СЮ81053162 Сувилагч 76 Тэнцсэн 5/15/2018
76 3680 ОО94073001 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
77 3681 ШЕ70012716 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 5/15/2018
78 3682 ИБ95082042 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 5/15/2018
79 3683 УУ73120309 Сувилагч 91 Тэнцсэн 5/15/2018
80 3684 НБ90031406 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 5/15/2018
81 3685 ТГ68022961 Сувилагч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
82 3686 НЫ68040963 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 5/15/2018
83 3687 ДЮ72092122 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
84 3688 РГ83112001 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
85 3689 ЧГ66122361 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 5/15/2018
86 3690 НД86081461 Сувилагч 93 Тэнцсэн 5/15/2018
87 3691 ЧС84052509 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 5/15/2018
88 3692 ЛЕ79112008 Сувилагч 88 Тэнцсэн 5/15/2018
89 3693 ИЭ78102061 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 5/15/2018
90 3694 УЗ90040748 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
91 3695 БК89082468 Сувилагч 88 Тэнцсэн 5/15/2018
92 3696 НТ83032609 Сувилагч 82 Тэнцсэн 5/15/2018
93 3697 ЙТ82112101 Сувилагч 77 Тэнцсэн 5/15/2018
94 3698 СЙ79110305 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 5/15/2018
95 3699 ИЮ82031101 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
96 3700 ОС94112706 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 5/15/2018
97 3701 ОВ91060206 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
98 3702 УШ91050505 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 5/15/2018
99 3703 ЧР68120285 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 5/15/2018
100 3704 ТЯ71101702 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 5/15/2018
101 3705 РЭ90122205 Сувилагч 85 Тэнцсэн 5/15/2018
102 3706 УЕ69070446 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 5/15/2018
103 3707 ПН91022021 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 5/15/2018
104 3708 ЛЖ74050302 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
105 3709 ПЮ73041103 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 5/15/2018
106 3710 ДЭ69021309 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
107 3711 ЙР79020803 Сувилагч 78 Тэнцсэн 5/15/2018
108 3712 ЛМ88030108 Сувилагч 76 Тэнцсэн 5/15/2018
109 3713 РЭ88040965 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
110 3714 ЖЕ77011263 Сувилагч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
111 3715 НЕ89072967 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
112 3716 ЖЭ81110902 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
113 3717 ЧА77120209 Сувилагч 83 Тэнцсэн 5/15/2018
114 3718 УК91041544 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
115 3719 НЗ91110465 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 5/15/2018
116 3720 НФ73103007 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
117 4211 ИЮ75081604 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 5/15/2018
118 4212 ДЮ90052167 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
119 4213 ИЧ90030808 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 5/15/2018
120 4214 УК94062030 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
121 4215 ЙГ83011825 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 5/15/2018
122 4216 СФ86061901 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
123 4217 ЧТ87041162 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
124 4218 НО89070674 Эм зүйч 36 Тэнцээгүй 5/15/2018
125 4219 УД89011605 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
126 4220 АД90031801 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
127 4221 ФБ88060342 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
128 4222 ФБ87122665 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 5/15/2018
129 4223 АД88040506 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 5/15/2018
130 4224 МК89060101 Эм зүйч 35 Тэнцээгүй 5/15/2018
131 4225 РВ67051811 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
132 4226 ГЕ91012808 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
133 4227 ЮД89022601 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 5/15/2018
134 4228 ЧР76020201 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 5/15/2018
135 4701 ТБ90041402 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 36 Тэнцээгүй 5/15/2018
136 5346 АИ92011703 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
137 5347 НТ93071205 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 5/15/2018
138 5348 БЛ94031503 Сувилагч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
139 5349 ФМ81041321 Сувилагч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
140 5350 МЮ98030326 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
141 5351 ЛГ96040509 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 5/15/2018
142 5352 ЙС91103108 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
143 5353 УК88120905 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
144 5354 ЛМ94010505 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 5/15/2018
145 5355 ИЮ92080321 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 5/15/2018
146 5356 ИХ94012126 Сувилагч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
147 5357 ИЮ92110604 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
148 5358 ФМ81042511 Сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
149 5501 ШУ94081200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
150 5505 РС92100517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
151 5506 ЧЛ85050165 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 5/15/2018
152 5507 ХБ84121604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
153 5508 МЮ89091484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 26 Тэнцээгүй 5/15/2018
154 5509 ГЮ92111204 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
155 5510 УП92010721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
156 5511 ЙВ86031508 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
157 5512 СЭ85080601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 5/15/2018
158 5513 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
159 5514 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 5/15/2018
160 5515 ОМ91040808 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 5/15/2018
161 5516 РЭ93042307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
162 5517 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
163 5518 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
164 5519 АЙ88122908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 5/15/2018
165 5520 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
166 5521 ЙБ93122501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
167 5522 ИХ93091906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 5/15/2018
168 5523 ИЮ92102529 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 5/15/2018
169 5524 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 5/15/2018
170 5525 ОО92110503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
171 5526 ЧЖ72102906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 25 Тэнцээгүй 5/15/2018
172 5527 АЮ92091924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
173 5528 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/15/2018
174 5529 ГЮ92033004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
175 6917 ЗЮ91120906 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
176 6918 ЖА91111313 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
177 6919 СЮ72030408 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
178 6920 УХ90050101 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
179 6921 УШ91022779 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 5/15/2018
180 6922 РФ88042888 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
181 6923 ХК79091902 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 5/15/2018
182 6924 ЗЮ77011300 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 5/15/2018
183 6925 БЮ86022703 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 5/15/2018
184 6926 ЧТ86041702 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 5/15/2018
185 6927 ШД65031209 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 5/15/2018
186 6928 ХГ82111204 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
187 6929 УЗ92061832 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
188 6930 УТ91032703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
189 6931 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
190 6932 УП91090211 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 5/15/2018
191 6933 ПБ90102762 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 5/15/2018
192 6934 ПЮ93081101 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 5/15/2018
193 6935 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 5/15/2018
194 6936 УХ92090424 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 5/15/2018
195 6937 КЮ92041809 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 5/15/2018
196 6938 ДЮ92052005 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 5/15/2018
197 6939 УГ84050206 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 5/15/2018
198 6940 ЦГ63050606 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
199 6941 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 5/15/2018
200 6942 ДН89053117 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 5/15/2018
201 6943 АР92120621 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 5/15/2018
202 6944 ТГ92021805 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
203 6945 СК85082701 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 5/15/2018
204 6946 ИТ90111005 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
205 6947 ЖЮ84042826 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 5/15/2018
206 6948 ИХ90061019 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
207 6949 ПМ93082105 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
208 6950 ЛЮ91011946 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 5/15/2018
209 6951 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
210 6952 ПБ79051667 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
211 6953 ДБ87032820 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 5/15/2018
212 6954 ДЮ90100975 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 5/15/2018
213 6955 ЛЮ87042419 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 5/15/2018
214 6956 УХ92052558 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
215 6957 ДИ85032411 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 5/15/2018
216 6958 АЮ83022161 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
217 6959 СЩ91052304 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
218 6960 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
219 6961 АЮ74113002 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
220 6962 ГЗ91111609 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 5/15/2018
221 6963 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
222 6964 ШУ88100522 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
223 6965 РП77102400 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
224 6966 ДЭ86091211 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 5/15/2018
225 6967 ЖЬ87093060 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 5/15/2018
226 6968 СЦ90090602 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 5/15/2018
227 6969 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 5/15/2018
228 6970 УШ92060326 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
229 6971 ЗП89102008 Ерөнхий эмч 98 Тэнцсэн 5/15/2018
230 6972 ЧЗ86082966 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/15/2018
231 7004 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 44 Тэнцээгүй 5/15/2018
232 7005 ЗК95040112 Уламжлалт анагаахын их эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
233 8001 ГД93051709 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 5/15/2018
234 8002 МЮ92052808 Бага эмч   Ирээгүй 5/15/2018
235 8201 ТГ94112706 Уламжлалт анагаахын сувилагч 51 Тэнцээгүй 5/15/2018
236 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 5/15/2018
237 8303 ХЛ86013104 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 5/15/2018
238 8304 ЕА92040622 Эм зүйч   Ирээгүй 5/15/2018
239 8601 ДО92120208 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/15/2018
240 8807 ГК96101304 Эх баригч 83 Тэнцсэн 5/15/2018
241 8808 ЙЮ80122967 Эх баригч   Ирээгүй 5/15/2018
242 9001   Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 5/15/2018
243 9002   Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 5/15/2018
244 9003   Ерөнхий эмч 17 Тэнцээгүй 5/15/2018
245 9004   Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 5/15/2018
246 9005   Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2018
247 9006   Эмзүйч 73 Тэнцсэн 5/15/2018
248 9007 УП94030138 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 5/15/2018
249 9008 ЧЙ73083100 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 5/15/2018
250 9009   Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 5/15/2018
251 9010   Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/15/2018
252 9011     68 Тэнцээгүй 5/15/2018
253 9012   Насс 46 Тэнцээгүй 5/15/2018
254 9013   Хүүхдийн эмч 65 Тэнцээгүй 5/15/2018
255 9014   Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 5/15/2018
256 9015   Сувилагч 85 Тэнцсэн 5/15/2018
257 9016     56 Тэнцээгүй 5/15/2018