Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-02-ний цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1101 УП89042283 Нүдний эмч 89 Тэнцсэн  5/2/2018
2 1102 МЭ79081778 Нүдний эмч 94 Тэнцсэн  5/2/2018
3 1201 ЦГ66031025 Сэтгэцийн эмч   Ирээгүй 5/2/2018
4 1601 ЦБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 66 Тэнцээгүй 5/2/2018
5 1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 60 Тэнцээгүй 5/2/2018
6 1702 ХВ81062619 Мэс заслын эмч 50 Тэнцээгүй 5/2/2018
7 1801 АЮ74113002 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй 5/2/2018
8 1901 ЙК86061813 Мэдрэлийн эмч 42 Тэнцээгүй 5/2/2018
9 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч 50 Тэнцээгүй 5/2/2018
10 2102 ХА86061662 Дүрс оношлогооны эмч 54 Тэнцээгүй 5/2/2018
11 2103 УШ89022304 Дүрс оношлогооны эмч 67 Тэнцээгүй 5/2/2018
12 2104 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 5/2/2018
13 2301 ГН84122211 Дотрын эмч 41 Тэнцээгүй 5/2/2018
14 2302 ЖЭ81052601 Дотрын эмч   Ирээгүй 5/2/2018
15 2502 ИТ91041901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 62 Тэнцээгүй 5/2/2018
16 2503 ФМ84093006 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 75 Тэнцсэн  5/2/2018
17 2504 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 47 Тэнцээгүй 5/2/2018
18 2505 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 67 Тэнцээгүй 5/2/2018
19 2506 ХМ84022317 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй 5/2/2018
20 3006 МЗ78030402 Насс 74 Тэнцсэн  5/2/2018
21 3007 ВЗ79090206 Насс 65 Тэнцээгүй 5/2/2018
22 3008 ОО66041211 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
23 3009 ВЮ76052361 Насс 67 Тэнцээгүй 5/2/2018
24 3010 ШЗ74102464 Насс 44 Тэнцээгүй 5/2/2018
25 3011 КН88121107 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
26 3012 УК92100396 Насс 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
27 3013 УШ74011501 Насс 69 Тэнцээгүй 5/2/2018
28 3014 ЦЕ82012565 Насс 72 Тэнцсэн  5/2/2018
29 3015 ХА77011063 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
30 3016 АИ89103024 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
31 3017 КЮ79052900 Насс 78 Тэнцсэн  5/2/2018
32 3018 РЭ79052707 Насс 70 Тэнцсэн  5/2/2018
33 3019 ДЮ90072064 Насс 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
34 3020 НЮ76092305 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
35 3021 ЧЛ70040809 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
36 3022 УП90022420 Насс 72 Тэнцсэн  5/2/2018
37 3023 МЭ89090668 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
38 3024 ЧЕ81070666 Насс   Ирээгүй 5/2/2018
39 3025 ХЗ61082972 Насс 38 Тэнцээгүй 5/2/2018
40 3304 УП91010941 УАУ эмч 70 Тэнцсэн  5/2/2018
41 3305 УМ89040143 УАУ эмч 17 Тэнцээгүй 5/2/2018
42 3306 ЕЭ88090371 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 5/2/2018
43 3307 ИХ79021305 УАУ эмч 80 Тэнцсэн  5/2/2018
44 3308 ЙР89071364 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 5/2/2018
45 3309 ВЕ88100901 УАУ эмч 74 Тэнцсэн  5/2/2018
46 3310 УП91021930 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 5/2/2018
47 3311 УП93041965 УАУ эмч 51 Тэнцээгүй 5/2/2018
48 3312 УП89050381 УАУ эмч 74 Тэнцсэн  5/2/2018
49 3313 ЕС90030707 УАУ эмч 77 Тэнцсэн  5/2/2018
50 3654 ВЮ71020502 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 5/2/2018
51 3655 УУ73120309 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 5/2/2018
52 3656 ЖЮ87103007 Сувилагч 91 Тэнцсэн  5/2/2018
53 3657 ОГ82010603 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 5/2/2018
54 3658 ПЮ73041103 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 5/2/2018
55 3659 БЮ91062724 Сувилагч 23 Тэнцээгүй 5/2/2018
56 3660 НБ90031406 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 5/2/2018
57 3661 ОВ91060206 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
58 3662 УШ91021321 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
59 3663 РЭ91031701 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 5/2/2018
60 3664 ХЗ78033065 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/2/2018
61 3665 ЖЭ81110902 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 5/2/2018
62 3666 БК89082468 Сувилагч 20 Тэнцээгүй 5/2/2018
63 3667 СЙ79110305 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/2/2018
64 3668 ОП84102901 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
65 3669 РГ83112001 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
66 3670 ХВ66122569 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
67 3671 АВ88072701 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
68 3672 ГЖ77050107 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
69 3673 ТБ87123063 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/2/2018
70 3674 ШЖ71123165 Сувилагч 79 Тэнцсэн  5/2/2018
71 3675 ОИ91022809 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 5/2/2018
72 3676 АМ77021300 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/2/2018
73 3677 БЮ89120300 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 5/2/2018
74 3678 ГЮ73101369 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
75 3679 ЧБ60041760 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 5/2/2018
76 3680 ОЮ69042906 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
77 3681 ЙЮ92113001 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 5/2/2018
78 3682 УЮ91032201 Сувилагч 71 Тэнцсэн  5/2/2018
79 3683 ОЙ88102308 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 5/2/2018
80 3684 НШ87071765 Сувилагч 83 Тэнцсэн  5/2/2018
81 3685 ФМ90100102 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
82 3686 ДЛ73091001 Сувилагч 82 Тэнцсэн  5/2/2018
83 3687 УУ92022809 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
84 3688 ДЮ72092122 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 5/2/2018
85 3689 ЖЕ77011263 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 5/2/2018
86 3690 ОМ94111602 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 5/2/2018
87 3691 НД86081461 Сувилагч 20 Тэнцээгүй 5/2/2018
88 3692 ТГ68022961 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 5/2/2018
89 3693 ЖЬ90062466 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 5/2/2018
90 3694 УВ89080127 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/2/2018
91 3695 ЕС76030301 Сувилагч 79 Тэнцсэн  5/2/2018
92 3696 ХК74100101 Сувилагч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
93 3697 ОИ86110502 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 5/2/2018
94 4001 РМ84022309 Эх баригч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
95 4002 УЮ90041505 Эх баригч   Ирээгүй 5/2/2018
96 4003 ЕА85070820 Эх баригч 48 Тэнцээгүй 5/2/2018
97 4004 ХВ84042521 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 5/2/2018
98 4005 ЖЬ85060969 Эх баригч 26 Тэнцээгүй 5/2/2018
99 4204 НО81042863 Эм зүйч 76 Тэнцсэн  5/2/2018
100 4205 ЧК72010668 Эм зүйч 76 Тэнцсэн  5/2/2018
101 4206 ЧД80092200 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 5/2/2018
102 4207 ВЭ87120934 Эм зүйч 81 Тэнцсэн  5/2/2018
103 4208 ИК89102508 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 5/2/2018
104 4209 ЦГ68091007 Эм зүйч   Ирээгүй 5/2/2018
105 4210 АЗ89020702 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  5/2/2018
106 4211 ЗЮ81091170 Эм зүйч 82 Тэнцсэн  5/2/2018
107 4212 ОЮ72121701 Эм зүйч 90 Тэнцсэн  5/2/2018
108 4213 ХБ87092227 Эм зүйч 73 Тэнцсэн  5/2/2018
109 4214 ИЧ89011709 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  5/2/2018
110 4215 НС89020565 Эм зүйч 43 Тэнцээгүй 5/2/2018
111 4216 ФБ88060342 Эм зүйч   Ирээгүй 5/2/2018
112 4217 ИР88072401 Эм зүйч 82 Тэнцсэн  5/2/2018
113 4218 ВЮ89030423 Эм зүйч 82 Тэнцсэн  5/2/2018
114 4219 РВ67051811 Эм зүйч   Ирээгүй 5/2/2018
115 4220 НФ84010501 Эм зүйч 81 Тэнцсэн  5/2/2018
116 4221 КЮ74081001 Эм зүйч 74 Тэнцсэн  5/2/2018
117 4222 ЦГ66111825 Эм зүйч 83 Тэнцсэн  5/2/2018
118 4223 ЛЮ90083162 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 5/2/2018
119 4224 УХ89072984 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
120 4225 ЧБ87102004 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 5/2/2018
121 4226 СФ86061901 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 5/2/2018
122 4227 ЖЮ84061508 Эм зүйч 85 Тэнцсэн  5/2/2018
123 4228 НО89070674 Эм зүйч   Ирээгүй 5/2/2018
124 4441 ИБ92102408 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 5/2/2018
125 4442 ЦВ75021401 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 5/2/2018
126 4443 МБ90070924 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
127 4444 УМ90050981 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн  5/2/2018
128 4445 ХГ84032309 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/2/2018
129 4446 БЖ92122009 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн  5/2/2018
130 4447 ИЮ73033001 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн  5/2/2018
131 4448 СР86090701 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн  5/2/2018
132 4449 ИС92122407 Эм найруулагч 48 Тэнцээгүй 5/2/2018
133 4450 МЮ71063000 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй 5/2/2018
134 4451 ЗН65091302 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 5/2/2018
135 4452 ИЙ89022502 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 5/2/2018
136 4453 ЦЕ81082765 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн  5/2/2018
137 4454 ЕТ89061403 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
138 4455 ТЯ79020706 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 5/2/2018
139 4456 МЬ84010902 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн  5/2/2018
140 4457 ЛБ87102905 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
141 4458 ПБ70091404 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн  5/2/2018
142 4459 УС60012307 Эм найруулагч 23 Тэнцээгүй 5/2/2018
143 4460 ЙД85092803 Эм найруулагч 24 Тэнцээгүй 5/2/2018
144 4461 ЙЙ83041001 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн  5/2/2018
145 4462 ЦЕ68090804 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 5/2/2018
146 4463 ОЮ90010714 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 5/2/2018
147 4464 ЖЭ86102801 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн  5/2/2018
148 4465 ПД89081875 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/2/2018
149 4466 ОО92092307 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
150 4467 НТ78020101 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 5/2/2018
151 4620 НВ67020121 Бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
152 4621 ЙС19921023 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 5/2/2018
153 4622 ОО91073003 Бага эмч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
154 4623 ПВ92010703 Бага эмч 77 Тэнцсэн  5/2/2018
155 4624 ИД70091000 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 5/2/2018
156 4625 ПГ84022713 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 5/2/2018
157 4626 ЖИ88020302 Бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
158 4627 МЗ88020867 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 5/2/2018
159 4628 РН89051264 Бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
160 4629 ИЖ90112801 Бага эмч 81 Тэнцсэн  5/2/2018
161 4701 МЙ94861802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 23 Тэнцээгүй 5/2/2018
162 4702 ПБ95010900 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 79 Тэнцсэн  5/2/2018
163 4703 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
164 5346 ВЮ94061420 Сувилагч 87 Тэнцсэн  5/2/2018
165 5347 ОР95022806 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
166 5348 НТ93071205 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 5/2/2018
167 5349 БЛ94031503 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 5/2/2018
168 5350 ЙС91103108 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 5/2/2018
169 5351 ВГ93112105 Сувилагч 71 Тэнцсэн  5/2/2018
170 5352 МУ97122203 Сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
171 5353 ШУ93061707 Сувилагч 76 Тэнцсэн  5/2/2018
172 5502 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй 5/2/2018
173 5503 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
174 5504 ПЮ93081101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
175 5505 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50 Тэнцээгүй 5/2/2018
176 5506 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
177 5507 МЮ89091484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 27 Тэнцээгүй 5/2/2018
178 5508 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
179 5509 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
180 5510 ОО92062305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
181 5511 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
182 5512 БЮ94012346 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
183 5513 СЮ93061607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
184 5514 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн  5/2/2018
185 5515 ЧК85050165 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
186 5516 ИЧ92062505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн  5/2/2018
187 5517 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
188 6918 ПМ93082105 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
189 6919 ЖЮ84042826 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
190 6920 ЛЮ89101981 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
191 6921 ХЛ86032801 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн  5/2/2018
192 6922 ЗЮ77011300 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
193 6923 ТГ92021805 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 5/2/2018
194 6924 ТД87061019 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн  5/2/2018
195 6925 ПБ79051667 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
196 6926 АЮ83022161 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
197 6927 АР92120621 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 5/2/2018
198 6928 БЮ86022703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
199 6929 УГ84050206 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 5/2/2018
200 6930 ИЮ92102529 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 5/2/2018
201 6931 ДЖ86070404 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн  5/2/2018
202 6932 МЗ80082007 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн  5/2/2018
203 6933 ВМ86011007 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
204 6934 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
205 6935 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  5/2/2018
206 6936 РЭ93042307 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
207 6937 ЧН83031512 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
208 6938 ЮД91122404 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн  5/2/2018
209 6939 ПА80030802 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн  5/2/2018
210 6940 АА89123141 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 5/2/2018
211 6941 ЧК83041103 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
212 6942 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
213 6943 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
214 6944 АО87112618 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн  5/2/2018
215 6945 СО92083001 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 5/2/2018
216 6946 ДБ87032820 Ерөнхий эмч 24 Тэнцээгүй 5/2/2018
217 6947 ИХ90061019 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
218 6948 ЙЮ91032209 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн  5/2/2018
219 6949 МЖ88022011 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй 5/2/2018
220 6950 ИЖ91062106 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/2/2018
221 7001 УП92061302 Уламжлалт анагаахын их эмч 45 Тэнцээгүй 5/2/2018
222 7002 ЧЖ63091567 Уламжлалт анагаахын их эмч 88 Тэнцсэн  5/2/2018
223 7501 ЧР85123007 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй 5/2/2018
224 8001 ГД93051709 Бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
225 8002 ВЖ95090803 Бага эмч   Ирээгүй 5/2/2018
226 8201 УХ92080706 Уламжлалт анагаахын сувилагч 88 Тэнцсэн  5/2/2018
227 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч 48 Тэнцээгүй 5/2/2018
228 8203 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 5/2/2018
229 8302 ХЛ86013104 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй 5/2/2018
230 8303 ПЮ95010918 Эм зүйч   Ирээгүй 5/2/2018
231 8304 УМ90090207 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 5/2/2018
232 8305 ИО94030304 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 5/2/2018
233 8808 ФВ93062101 Эх баригч 67 Тэнцээгүй 5/2/2018
234 8809 ГК96101304 Эх баригч   Ирээгүй 5/2/2018
235 9001 ЦД84090204 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй 5/2/2018
236 9002 МО87042419 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 38 Тэнцээгүй 5/2/2018
237 9003 ЦГ67070701 Ерөнхий эмч  70 Тэнцсэн  5/2/2018
238 9004 ОЛ91030211 Бага эмч 31 Тэнцээгүй 5/2/2018
239 9007 АЗ77052523 Их эмч  87 Тэнцсэн  5/2/2018
240 9010 ОЮ81031000 Их эмч  91 Тэнцсэн  5/2/2018
241 9011 ДЕ91102302 Их эмч  88 Тэнцсэн  5/2/2018
242 9012 УЮ90041505 Эх баригч 77 Тэнцсэн  5/2/2018
243 9013 АР87070707 Сувилагч 85 Тэнцсэн  5/2/2018
244 9014 ИЕ87102862 Их эмч  81 Тэнцсэн  5/2/2018