Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
2017-12-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 АИ87071408 Арьс гоо заслын эмч 58 Тэнцээгүй 12/6/2017
2 1201 ЦГ76090914 Сэтгэцийн эмч 99 Тэнцсэн 12/6/2017
3 1602 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 62 Тэнцээгүй 12/6/2017
4 1603 ЧС72080509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 74 Тэнцсэн 12/6/2017
5 3008 ХЛ69031025 Насс 53 Тэнцээгүй 12/6/2017
6 3012 ГГ82121807 Насс 73 Тэнцсэн 12/6/2017
7 3015 ЗЮ80011005 Насс 58 Тэнцээгүй 12/6/2017
8 3018 ШГ86021471 Насс 53 Тэнцээгүй 12/6/2017
9 3027 НО78022668 Насс 69 Тэнцээгүй 12/6/2017
10 3028 ЧВ85062606 Насс 70 Тэнцсэн 12/6/2017
11 3601 ХЖ67102301 Сувилагч 78 Тэнцсэн 12/6/2017
12 3602 УХ89032807 Сувилагч 70 Тэнцсэн 12/6/2017
13 3604 ОА84062304 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 12/6/2017
14 3605 ОЮ72031264 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 12/6/2017
15 3606 ЧВ78090264 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 12/6/2017
16 3607 ИП87121160 Сувилагч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
17 3608 УК64070202 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 12/6/2017
18 3610 ХД69120303 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 12/6/2017
19 3611 ЛЮ74102204 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 12/6/2017
20 3612 ЙВ90100603 Сувилагч 76 Тэнцсэн 12/6/2017
21 3615 АВ88072701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 12/6/2017
22 3618 ИА77052501 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 12/6/2017
23 3621 ОЮ74012200 Сувилагч 79 Тэнцсэн 12/6/2017
24 3622 ЙГ92043001 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 12/6/2017
25 3626 ШЕ71032807 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 12/6/2017
26 3627 ФД88122301 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 12/6/2017
27 3628 ЦЗ77091302 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/6/2017
28 3629 ТВ74111860 Сувилагч 77 Тэнцсэн 12/6/2017
29 3630 УМ89042007 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 12/6/2017
30 3631 ЧЛ71111369 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 12/6/2017
31 3632 ПЙ80092005 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 12/6/2017
32 3635 ИВ75070806 Сувилагч 76 Тэнцсэн 12/6/2017
33 3639 ГЮ68052016 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 12/6/2017
34 3640 ЕС76100922 Сувилагч   Зөрчил  12/6/2017
35 3641 ИЭ83122501 Сувилагч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
36 3642 ДА92032801 Сувилагч 74 Тэнцсэн 12/6/2017
37 3644 ЧГ78092965 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 12/6/2017
38 3645 ОЭ86111808 Сувилагч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
39 4001 ЛЮ88021029 Эх баригч 70 Тэнцсэн 12/6/2017
40 4002 МХ88042900 Эх баригч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
41 4201 УР88032009 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 12/6/2017
42 4202 ФВ89061401 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 12/6/2017
43 4203 ЧС81011369 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 12/6/2017
44 4204 ИК89102508 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 12/6/2017
45 4207 ЧБ87102004 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 12/6/2017
46 4210 ШБ69040705 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 12/6/2017
47 4213 ХВ63083061 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 12/6/2017
48 4214 БЭ83122703 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 12/6/2017
49 4215 ЙЮ87121363 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 12/6/2017
50 4216 ШГ75121403 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 12/6/2017
51 4219 ЦГ69022723 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 12/6/2017
52 4221 ШУ88051167 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 12/6/2017
53 4222 НЭ89052321 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 12/6/2017
54 4223 АР89111105 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 12/6/2017
55 4224 ИМ90050413 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 12/6/2017
56 4225 АЧ95040700 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 12/6/2017
57 4226 СФ89110209 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 12/6/2017
58 4228 ХЙ53051060 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 12/6/2017
59 4229 ЛЮ90083162 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 12/6/2017
60 4231 ХК70100906 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 12/6/2017
61 4402 ЙД85092803 Эм найруулагч 15 Тэнцээгүй 12/6/2017
62 4403 УС82051320 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 12/6/2017
63 4404 ИБ84101503 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 12/6/2017
64 4405 ТД87100406 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 12/6/2017
65 4406 ДЮ87030306 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 12/6/2017
66 4407 ПЮ77110901 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 12/6/2017
67 4408 ЖЙ81010861 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
68 4409 ШЕ68120160 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 12/6/2017
69 4410 ЖЯ75121501 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 12/6/2017
70 4413 ПА89031109 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 12/6/2017
71 4414 ЛЖ89112721 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 12/6/2017
72 4417 ШУ90012400 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 12/6/2017
73 4421 МК74061807 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 12/6/2017
74 4422 ДП92051302 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 12/6/2017
75 4423 ЦЕ68090804 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 12/6/2017
76 4424 РГ88111023 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 12/6/2017
77 4427 ВЗ85082909 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 12/6/2017
78 4429 ЖЭ90042961 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 12/6/2017
79 4430 ИА83042505 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 12/6/2017
80 4431 СР85112601 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 12/6/2017
81 4432 НН92010307 Эм найруулагч 93 Тэнцсэн 12/6/2017
82 4433 ЙБ79122902 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 12/6/2017
83 4434 ЦЕ81082765 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 12/6/2017
84 5344 ЙС91103108 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 12/6/2017
85 5345 ОГ94111928 Сувилагч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
86 5347 УП94082426 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 12/6/2017
87 5349 БИ90042011 Сувилагч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
88 5350 НЛ94080107 Сувилагч 70 Тэнцсэн 12/6/2017
89 5353 УП96041903 Сувилагч 79 Тэнцсэн 12/6/2017
90 5356 ХЛ87102501 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/6/2017
91 5358 ОО96041606 Сувилагч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
92 6905 ШЗ69031708 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй 12/6/2017
93 6906 ЧН54071075 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 12/6/2017
94 6907 ЛЮ83071201 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 12/6/2017
95 6908 ЕЭ78022463 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 12/6/2017
96 6910 ЖЬ75092466 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
97 6912 УС57112811 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
98 6913 ДВ87041207 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 12/6/2017
99 6914 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 12/6/2017
100 6916 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 12/6/2017
101 6917 ФВ78103109 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 12/6/2017
102 6920 ДЮ85061710 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 12/6/2017
103 6921 ОК85021305 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 12/6/2017
104 6923 ЖЯ91040319 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 12/6/2017
105 6924 УБ90061800 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 12/6/2017
106 6925 ОМ90020851 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 12/6/2017
107 6926 ДЮ88102565 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 12/6/2017
108 6928 ЧЖ59071111 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй 12/6/2017
109 6930 УЗ89082514 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 12/6/2017
110 6936 ЧН86052203 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 12/6/2017
111 6938 ЖМ89032867 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
112 7001 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 60 Тэнцээгүй 12/6/2017
113 7002 УХ91020721 Уламжлалт анагаахын их эмч 61 Тэнцээгүй 12/6/2017
114 7004 УХ93081739 Уламжлалт анагаахын их эмч 78 Тэнцсэн 12/6/2017
115 7005 ЧС85101233 Уламжлалт анагаахын их эмч 73 Тэнцсэн 12/6/2017
116 7006 УК92121843 Уламжлалт анагаахын их эмч 60 Тэнцээгүй 12/6/2017
117 7501 УМ90101206 Нүүр ам судлалын их эмч 40 Тэнцээгүй 12/6/2017
118 8101 УЮ96120102 Уламжлалт анагаахын бага эмч 83 Тэнцсэн 12/6/2017
119 8302 МЕ93040404 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 12/6/2017
120 8304 ИА89082302 Эм зүйч 89 Тэнцсэн 12/6/2017
121 8305 ДЕ89052022 Эм зүйч 25 Тэнцээгүй 12/6/2017
122 8306 ДМ89083001 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй 12/6/2017
123 8601 ДГ97043013 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 12/6/2017
124 8602 ИЗ95111804 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 12/6/2017
125 8808 ИЮ91062206 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 12/6/2017
126 8809 ВО95111201 Эх баригч 80 Тэнцсэн 12/6/2017
127 8810 СЕ91032703 Эх баригч 33 Тэнцээгүй 12/6/2017
128 9001 ЙГ91070801 Бага эмч 20 Тэнцээгүй 12/6/2017