Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2 сар дүн
2017-02-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн баянөлгий
Код Нэр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо1 4463 БМ89011129 Эм найруулагч Тэнцсэн 782 3691 БЛ73012804 Сувилагч Тэнцээгүй 453 3692 БВ90021203 Сувилагч Тэнцээгүй 474 3693 БЮ85090508 Сувилагч Тэнцээгүй 365 3694 БВ88101301 Сувилагч Тэнцээгүй 516 3695 БЙ92112009 Сувилагч Тэнцээгүй 367 3696 БЖ94040907 Сувилагч Тэнцээгүй 538 4214 БЖ83122703 Эм зүйч Тэнцээгүй 469 4636 ХЛ89100802 Бага эмч Тэнцээгүй 6010 4636 БК88040866 Бага эмч Тэнцээгүй 3011 4637 БЕ74070809 Бага эмч Тэнцээгүй 6312 4638 БЮ91061821 Бага эмч Тэнцээгүй 3713 4639 БЛ88040666 Бага эмч Тэнцээгүй 4814 6933 БК85040861 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 6115 6934 СФ90082302 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо1 6905 ФД90030307 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 762 6909 УП89070882 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 793 7501 ТЕ94083119 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 724 3001 КЖ93012808 Насс Тэнцээгүй 575 3003 ЗВ61090101 Насс Тэнцээгүй 606 3304 ВТ91071503 УАУ эмч Тэнцээгүй 337 5500 БЖ90111418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 598 5504 УШ89031109 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 549 5505 УЗ92061832 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 4010 5507 ШУ92011312 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 3611 6907 ФА90100609 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 5112 6914 БЮ83122207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 4613 3002 ФА82070918 Насс ирээгүй  14 3301 УГ87030208 УАУ эмч ирээгүй  15 3302 ЧЙ78052912 УАУ эмч ирээгүй  16 3303 МЭ77101963 УАУ эмч ирээгүй  17 3305 МБ89062928 УАУ эмч ирээгүй  18 5501 ТЗ90090208 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  19 5502 ЦЕ86112807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  20 5503 ДИ91040105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  21 5506 РР92060225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  22 5508 ГЮ85080903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  23 6906 ШГ87072316 Ерөнхий эмч ирээгүй  24 6908 ПЮ91040519 Ерөнхий эмч ирээгүй  25 6910 НФ83121512 Ерөнхий эмч ирээгүй  26 6911 ХЛ66090109 Ерөнхий эмч ирээгүй  27 6912 НЭ90031008 Ерөнхий эмч ирээгүй  28 6913 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч ирээгүй  29 6915 ХД86011466 Ерөнхий эмч ирээгүй  30 6916 ТЗ77062669 Ерөнхий эмч ирээгүй  31 6917 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч ирээгүй  32 6918 НЮ79111905 Ерөнхий эмч ирээгүй  33 6919 ГБ90112736 Ерөнхий эмч ирээгүй  34 6920 ПА84042808 Ерөнхий эмч ирээгүй  35 6921 ОР89102104 Ерөнхий эмч ирээгүй  36 6922 УМ90072004 Ерөнхий эмч ирээгүй  37 7001 ШЕ81050400 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй  38 7002 УК89082135 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй  Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Хүсэлт гаргасан


1 4011 ТЯ67122242 Эх баригч Тэнцсэн 72 Ажиллагсад


2 5548 УШ93032241 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 75 Сургууль төгсөгч


3 4636 КЗ88062703 Бага эмч Тэнцээгүй 49 Ажиллагсдын


4 4637 НЮ88103066 Бага эмч Тэнцээгүй 46 Ажиллагсдын


5 4638 КЗ87091906 Бага эмч Тэнцээгүй 36 Ажиллагсдын


6 4639 КЮ89102074 Бага эмч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсдын


7 4640 КЙ73061668 Бага эмч Тэнцээгүй 49 Ажиллагсдын


8 4641 КК74092501 Бага эмч Тэнцээгүй 59 Ажиллагсдын


9 4642 КГ95120708 Бага эмч Тэнцээгүй 50 Ажиллагсдын


10 5548 КЛ91111801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68 Сургууль төгсөгч


11 5549 КЮ90022361 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 Сургууль төгсөгч


12 6933 ЦГ68011201 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 Ажиллагсдын


13 6934 ЧХ77111865 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 61 Ажиллагсдын


14 5550 УХ89032540 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 31 Сургууль төгсөгч


15 4644 ПК89091106 Бага эмч Тэнцээгүй 48 Ажиллагсад


16 4214 ОД76112516 Эм зүйч Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


17 3693 ГЮ71012464 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


18 3694 ОЕ75022509 Сувилагч Тэнцээгүй 62 Ажиллагсад


19 4643 ГН89050805 Бага эмч Тэнцээгүй 44 Ажиллагсад


20 3691 ФМ81120542 Сувилагч Тэнцээгүй 51 Ажиллагсад


21 3693 ДН67071508 Сувилагч Тэнцээгүй 68 Ажиллагсад


Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Хүсэлт гаргасан


1 1501 ХЙ87091470 Эмч Тэнцсэн 83 Ажиллагсад


2 1603 ЕП87092002 Эмч Тэнцсэн 87 Ажиллагсад


3 2308 ХЙ86020168 Дотрын эмч Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


4 4001 ДЮ71062969 Эх баригч Тэнцсэн 78 Ажиллагсад


5 5502 ЦЕ86112807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 80 Сургууль төгсөгч


6 8801 ИМ94021601 Эх баригч Тэнцсэн 76 Сургууль төгсөгч


7 8802 ПК93010801 Эх баригч Тэнцсэн 75 Сургууль төгсөгч


8 4402 ХД84050408 Эм найруулагч Тэнцсэн 83 Ажиллагсад


9 4408 ЙЮ73011208 Эм найруулагч Тэнцсэн 86 Ажиллагсад


10 4412 ИН89062820 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 Ажиллагсад


11 4419 ТВ84011869 Эм найруулагч Тэнцсэн 78 Ажиллагсад


12 4428 НВ80073115 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


13 8101 ДД95060107 Уламжлалт анагаахын бага эмч Тэнцсэн 83 Сургууль төгсөгч


14 1601 ПЭ76100303 Эмч Тэнцээгүй 52 Ажиллагсад


15 1602 ЛЮ79010907 Эмч Тэнцээгүй 62 Ажиллагсад


16 1701 СЖ71113013 Эмч Тэнцээгүй 42 Ажиллагсад


17 2301 ПЮ90041408 Эмч Тэнцээгүй 64 Ажиллагсад


18 2303 УП92012207 Эмч Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


19 4201 КЖ88033102 Эм зүйч Тэнцээгүй 60 Ажиллагсад


20 4202 ЖК88022416 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


21 4205 ХВ63083061 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


22 4208 ШУ89051201 Эм зүйч Тэнцээгүй 45 Ажиллагсад


23 7002 УК89082135 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 68 Сургууль төгсөгч


24 8301 ЕА92040622 Эм зүйч Тэнцээгүй 34 Сургууль төгсөгч


25 8805 АЙ91122716 Эх баригч Тэнцээгүй 53 Сургууль төгсөгч


26 4401 ИЛ89090601 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 Ажиллагсад


27 4407 ДН88030203 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 Ажиллагсад


28 4409 УМ90050981 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 Ажиллагсад


29 4413 ЙС83031405 Эм найруулагч Тэнцээгүй 50 Ажиллагсад


30 4415 НЭ69100262 Эм найруулагч Тэнцээгүй 35 Ажиллагсад


31 4418 ЖЭ82032708 Эм найруулагч Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


32 4420 ХЖ66032808 Эм найруулагч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


33 4422 РГ88111023 Эм найруулагч Тэнцээгүй 26 Ажиллагсад


34 4427 МЛ85091809 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 Ажиллагсад


35 4429 РХ88081123 Эм найруулагч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


36 4430 АВ86110804 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 Ажиллагсад


37 4601 МЗ73021464 Бага эмч Тэнцээгүй 44 Ажиллагсад


38 4602 ПК89091105 Бага эмч Тэнцээгүй 44 Ажиллагсад


39 4608 НВ67020121 Бага эмч Тэнцээгүй 43 Ажиллагсад


40 4609 ПБ85010970 Бага эмч Тэнцээгүй 36 Ажиллагсад


41 4610 ХИ73040308 Бага эмч Тэнцээгүй 57 Ажиллагсад


42 6919 ГБ90112736 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 Ажиллагсад


43 8601 ПБ90110569 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 Сургууль төгсөгч


Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Хүсэлт гаргасан


1 1201 ЛИ88012061 Сэтгэцийн эмч Тэнцсэн 84 Ажиллагсад


2 1502 НЮ79012801 Чих хамар хоолойн эмч Тэнцсэн 91 Ажиллагсад


3 1614 НХ86072407 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 80 Ажиллагсад


4 1704 АЮ70031898 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 81 Ажиллагсад


5 2101 АЮ83042660 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 74 Ажиллагсад


6 2306 УК88090666 Дотрын эмч Тэнцсэн 73 Ажиллагсад


7 2311 ЧБ81081706 Дотрын эмч Тэнцсэн 75 Ажиллагсад


8 2502 ХА68060575 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


9 2505 ГМ82101607 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 92 Ажиллагсад


10 2506 ЙЭ83110707 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 86 Ажиллагсад


11 3010 РЭ76093021 Нүүр ам судлал Тэнцсэн 78 Ажиллагсад


12 3013 ШЗ76071968 Нүүр ам судлал Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


13 3307 ЧК84022307 УАУ эмч Тэнцсэн 70 Ажиллагсад


14 3308 УХ88101506 УАУ эмч Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


15 3327 УД84050609 УАУ эмч Тэнцсэн 70 Ажиллагсад


16 4211 РЕ88090589 Эм зүйч Тэнцсэн 77 Ажиллагсад


17 4212 ЦЗ66011207 Эм зүйч Тэнцсэн 86 Ажиллагсад


18 4213 УП89060149 Эм зүйч Тэнцсэн 76 Ажиллагсад


19 4214 СЮ82030522 Эм зүйч Тэнцсэн 77 Ажиллагсад


20 4215 ЦГ66122409 Эм зүйч Тэнцсэн 82 Ажиллагсад


21 4218 УП88110494 Эм зүйч Тэнцсэн 83 Ажиллагсад


22 4223 ХГ65120463 Эм зүйч Тэнцсэн 73 Ажиллагсад


23 4224 ЗФ89091818 Эм зүйч Тэнцсэн 82 Ажиллагсад


24 4234 ДП85040714 Эм зүйч Тэнцсэн 72 Ажиллагсад


25 4235 ЕЙ74040503 Эм зүйч Тэнцсэн 84 Ажиллагсад


26 4241 МЗ74022000 Эм зүйч Тэнцсэн 80 Ажиллагсад


27 6933 СЭ87122463 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 75 Ажиллагсад


28 6934 ГЮ91111802 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 Ажиллагсад


29 6940 ХЙ82111374 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 85 Ажиллагсад


30 6952 ЧА58041367 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 73 Ажиллагсад


31 6962 ЖА85092761 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 Ажиллагсад


32 6964 МЭ83062163 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 82 Ажиллагсад


33 6968 НС81041068 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 71 Ажиллагсад


34 8801 СЖ85070601 Нярай судлал Тэнцсэн 82 Ажиллагсад


35 1001 НЮ88052361 Арьс гоо заслын эмч Тэнцээгүй 65 Ажиллагсад


36 1604 ПЭ82022602 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


37 1703 МЬ88020713 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 26 Ажиллагсад


38 1705 ЛЮ84051012 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 60 Ажиллагсад


39 1706 НЭ90060731 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 65 Ажиллагсад


40 1901 УЮ90042224 Мэдрэлийн эмч Тэнцээгүй 40 Ажиллагсад


41 2102 ЛБ73010111 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 51 Ажиллагсад


42 2104 ЕЦ82062861 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцээгүй 60 Ажиллагсад


43 2304 УХ88052339 Дотрын эмч Тэнцээгүй 64 Ажиллагсад


44 2305 ОМ84102404 Дотрын эмч Тэнцээгүй 50 Ажиллагсад


45 2309 ПЮ89092990 Дотрын эмч Тэнцээгүй 50 Ажиллагсад


46 2310 РГ83052118 Дотрын эмч Тэнцээгүй 47 Ажиллагсад


47 2312 УЗ90053026 Дотрын эмч Тэнцээгүй 62 Ажиллагсад


48 2503 ХЛ73051871 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 24 Ажиллагсад


49 3004 УХ88102066 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


50 3006 УС78052606 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 66 Ажиллагсад


51 3007 УХ88111698 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 65 Ажиллагсад


52 3008 ИД87120205 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 61 Ажиллагсад


53 3009 ЦЕ85091503 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


54 3011 ХЗ87012779 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 52 Ажиллагсад


55 3012 УХ90050846 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


56 3015 ЙЮ76032629 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 66 Ажиллагсад


57 3016 ЦГ64122807 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 51 Ажиллагсад


58 3018 СЭ89011787 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


59 3019 УС76100900 Нүүр ам судлал Тэнцээгүй 61 Ажиллагсад


60 3306 ЦБ71080964 УАУ эмч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


61 3316 ЛЖ81101429 УАУ эмч Тэнцээгүй 63 Ажиллагсад


62 4216 ШБ69040705 Эм зүйч Тэнцээгүй 52 Ажиллагсад


63 4219 ЦБ85110401 Эм зүйч Тэнцээгүй 66 Ажиллагсад


64 4220 ОЭ77022603 Эм зүйч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


65 4221 УЮ88033021 Эм зүйч Тэнцээгүй 59 Ажиллагсад


66 4222 ИЧ89011709 Эм зүйч Тэнцээгүй 31 Ажиллагсад


67 4223 ШЗ87041800 Эм зүйч Тэнцээгүй 34 Ажиллагсад


68 4231 УД89011605 Эм зүйч Тэнцээгүй 22 Ажиллагсад


69 4240 НГ88070461 Эм зүйч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


70 4242 ЖЗ80021206 Эм зүйч Тэнцээгүй 44 Ажиллагсад


71 4252 ОП88121500 Эм зүйч Тэнцээгүй 48 Ажиллагсад


72 6935 ЦГ58122668 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


73 6936 УХ89082706 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 Ажиллагсад


74 6937 РЭ68082661 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 34 Ажиллагсад


75 6939 ХЗ68062707 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 Ажиллагсад


76 6944 УП90050802 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 Ажиллагсад


77 6947 ОК85021305 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 63 Ажиллагсад


78 6948 ХГ82111204 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 63 Ажиллагсад


79 6949 УП92090802 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50 Ажиллагсад


80 6958 ИО88111210 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


81 6959 ИХ86110515 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 Ажиллагсад


82 6960 БЮ91040351 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 Ажиллагсад


83 6961 ЦД88042791 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47 Ажиллагсад


84 6965 ХВ64111903 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


85 6967 ХК86080603 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 49 Ажиллагсад


86 6969 УК90010429 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 Ажиллагсад


87 6970 ФБ89052717 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 Ажиллагсад


88 6971 НЭ74110403 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 68 Ажиллагсад


89 6972 БД75060119 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59 Ажиллагсад


90 9001 УУ87111101 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 40 Ажиллагсад


91 9002 ТК88092103 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 38 Ажиллагсад


92 1101 ДЮ89081866 Нүдний эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


93 1401 ОЭ82100703 Халдвартын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


94 1702 УУ90061935 Мэс заслын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


95 1801 ЧК64070395 МЭЭЭ Ирээгүй   Ажиллагсад


96 2102 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


97 2304 ПЭ89022406 Дотрын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


98 2306 УЗ88072505 Дотрын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


99 2307 УХ90081670 Дотрын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


100 2307 ХЙ86020168 Дотрын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


101 2308 ПЮ87053070 Дотрын эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


102 2504 ПК85081505 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   Ажиллагсад


103 2507 ЦГ70030428 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   Ажиллагсад


104 3005 ЧЗ86121617 Нүүр ам судлал Ирээгүй   Ажиллагсад


105 3014 КЛ74121308 Нүүр ам судлал Ирээгүй   Ажиллагсад


106 3017 МЮ72091264 Нүүр ам судлал Ирээгүй   Ажиллагсад


107 3020 ЧЗ73090664 Нүүр ам судлал Ирээгүй   Ажиллагсад


108 3306 ЧК76031000 УАУ эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


109 3308 ПО82121001 УАУ эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


110 3309 УЗ88070207 УАУ эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


111 3317 КЮ82112106 УАУ эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


112 4210 ПЮ83060960 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


113 4210 УМ88091649 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


114 4211 ДЮ87042225 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


115 4213 МБ88071801 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


116 4215 ЗЮ74111106 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


117 4216 ГГ74123001 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


118 4217 ЗЮ81091170 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


119 4217 ЗП70110125 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


120 4218 ЗП78121241 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


121 4232 ЧЛ81013169 Эм зүйч Ирээгүй   Ажиллагсад


122 6938 ХБ85050597 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


123 6941 КЮ92041809 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


124 6942 КЮ87122882 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


125 6943 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


126 6945 ХБ87122307 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


127 6946 УП92020671 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


128 6950 ЖВ87021719 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


129 6951 УП89062418 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


130 6953 УМ90012137 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


131 6954 УЗ89060228 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


132 6955 ЛЮ91050707 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


133 6956 УП89011163 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


134 6957 ВЮ84030209 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


135 6963 ЦГ68011203 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад


136 6966 НИ86102328 Ерөнхий эмч Ирээгүй   Ажиллагсад
Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Хүсэлт гаргасан


1 3638 ГГ82022401 Сувилагч Тэнцсэн 70 Ажилчид


2 3641 КЛ83010100 Сувилагч Тэнцсэн 81 Ажилчид


3 3648 ЛЮ89081946 Сувилагч Тэнцсэн 81 Ажилчид


4 3651 СГ72012007 Сувилагч Тэнцсэн 74 Ажилчид


5 3656 МЛ89080120 Сувилагч Тэнцсэн 83 Ажилчид


6 3660 ХЖ65012769 Сувилагч Тэнцсэн 82 Ажилчид


7 3664 ГЮ93062501 Сувилагч Тэнцсэн 80 Ажилчид


8 3667 УК91082165 Сувилагч Тэнцсэн 73 Ажилчид


9 3669 ЧП75102405 Сувилагч Тэнцсэн 85 Ажилчид


10 3676 ЖМ89012879 Сувилагч Тэнцсэн 72 Ажилчид


11 3677 ДЮ64071707 Сувилагч Тэнцсэн 82 Ажилчид


12 3678 ШД58111368 Сувилагч Тэнцсэн 77 Ажилчид


13 3680 ЧМ71072601 Сувилагч Тэнцсэн 74 Ажилчид


14 3682 ОЮ64110167 Сувилагч Тэнцсэн 80 Ажилчид


15 3684 НЩ90010461 Сувилагч Тэнцсэн 76 Ажилчид


16 4006 МА66060500 Эх баригч Тэнцсэн 74 Ажилчид


17 4436 ШБ66072162 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 Ажилчид


18 4437 ЛН90061900 Эм найруулагч Тэнцсэн 72 Ажилчид


19 4438 ЕГ87123006 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 Ажилчид


20 4442 ОО89110108 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 Ажилчид


21 4447 РЮ76102001 Эм найруулагч Тэнцсэн 72 Ажилчид


22 4451 ТГ84103001 Эм найруулагч Тэнцсэн 88 Ажилчид


23 4455 ДБ88122403 Эм найруулагч Тэнцсэн 78 Ажилчид


24 4462 ШБ71011605 Эм найруулагч Тэнцсэн 75 Ажилчид


25 4623 ИЮ78122767 Бага эмч Тэнцсэн 70 Ажилчид


26 4624 КЮ60053001 Бага эмч Тэнцсэн 75 Ажилчид


27 4702 ЙК82030104 УАУ бага эмч Тэнцсэн 84 Ажилчид


28 4804 ПМ87070303 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцсэн 78 Ажилчид


29 3632 ДЭ75043000 Сувилагч Тэнцээгүй 47 Ажилчид


30 3636 УК64070203 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Ажилчид


31 3637 МЮ90022185 Сувилагч Тэнцээгүй 45 Ажилчид


32 3642 МИ82071006 Сувилагч Тэнцээгүй 62 Ажилчид


33 3644 ЗЙ77101304 Сувилагч Тэнцээгүй 35 Ажилчид


34 3645 ДЭ69021309 Сувилагч Тэнцээгүй 27 Ажилчид


35 3646 УШ90031007 Сувилагч Тэнцээгүй 28 Ажилчид


36 3649 УК89082141 Сувилагч Тэнцээгүй 68 Ажилчид


37 3650 ЙЕ19790317 Сувилагч Тэнцээгүй 54 Ажилчид


38 3652 ПИ90081207 Сувилагч Тэнцээгүй 29 Ажилчид


39 3654 ХЗ78050902 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Ажилчид


40 3657 ШЕ58112262 Сувилагч Тэнцээгүй 19 Ажилчид


41 3658 ЧИ67030700 Сувилагч Тэнцээгүй 44 Ажилчид


42 3659 АД95080201 Сувилагч Тэнцээгүй 69 Ажилчид


43 3662 ЙВ89091508 Сувилагч Тэнцээгүй 61 Ажилчид


44 3663 УУ90041343 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Ажилчид


45 3666 СФ88101905 Сувилагч Тэнцээгүй 54 Ажилчид


46 3670 БГ79082802 Сувилагч Тэнцээгүй 24 Ажилчид


47 3672 ОЭ88092189 Сувилагч Тэнцээгүй 43 Ажилчид


48 3674 УП93033143 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Ажилчид


49 3681 РЖ60080307 Сувилагч Тэнцээгүй 50 Ажилчид


50 3686 ИЛ58112501 Сувилагч Тэнцээгүй 68 Ажилчид


51 3690 ИЮ92110604 Сувилагч Тэнцээгүй 43 Ажилчид


52 4004 РК90030402 Эх баригч Тэнцээгүй 68 Ажилчид


53 4005 ЧД73052505 Эх баригч Тэнцээгүй 16 Ажилчид


54 4009 ТЕ91021941 Эх баригч Тэнцээгүй 52 Ажилчид


55 4421 ХЛ67062121 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 Ажилчид


56 4433 АС74031407 Эм найруулагч Тэнцээгүй 62 Ажилчид


57 4434 ДБ84051808 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 Ажилчид


58 4443 РЮ85060506 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 Ажилчид


59 4444 ЧА85111009 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 Ажилчид


60 4445 МБ82102705 Эм найруулагч Тэнцээгүй 53 Ажилчид


61 4448 ХИ70091860 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 Ажилчид


62 4454 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Тэнцээгүй 61 Ажилчид


63 4456 ЖВ90082851 Эм найруулагч Тэнцээгүй 52 Ажилчид


64 4457 СФ69100301 Эм найруулагч Тэнцээгүй 63 Ажилчид


65 4459 ДЭ81082901 Эм найруулагч Тэнцээгүй 52 Ажилчид


66 4460 ЦЗ76032603 Эм найруулагч Тэнцээгүй 51 Ажилчид


67 4461 МА81100300 Эм найруулагч Тэнцээгүй 46 Ажилчид


68 4611 ОД72090201 Бага эмч Тэнцээгүй 62 Ажилчид


69 4613 ИЦ90040305 Бага эмч Тэнцээгүй 47 Ажилчид


70 4614 МЬ67110401 Бага эмч Тэнцээгүй 28 Ажилчид


71 4615 УС73022243 Бага эмч Тэнцээгүй 49 Ажилчид


72 4616 АЮ91021928 Бага эмч Тэнцээгүй 58 Ажилчид


73 4617 ДЮ91070615 Бага эмч Тэнцээгүй 53 Ажилчид


74 4618 ДЮ88111171 Бага эмч Тэнцээгүй 47 Ажилчид


75 4619 ДЮ69021104 Бага эмч Тэнцээгүй 53 Ажилчид


76 4620 ДЮ91020557 Бага эмч Тэнцээгүй 36 Ажилчид


77 4621 ИЮ90071576 Бага эмч Тэнцээгүй 41 Ажилчид


78 4626 СБ84071718 Бага эмч Тэнцээгүй 61 Ажилчид


79 4627 ТИ68080603 Бага эмч Тэнцээгүй 43 Ажилчид


80 4628 ИВ90082208 Бага эмч Тэнцээгүй 36 Ажилчид


81 4629 ОГ67102011 Бага эмч Тэнцээгүй 51 Ажилчид


82 4633 НМ72032100 Бага эмч Тэнцээгүй 48 Ажилчид


83 4634 ПЭ89041243 Бага эмч Тэнцээгүй 61 Ажилчид


84 4635 ВЛ79112201 Бага эмч Тэнцээгүй 49 Ажилчид


85 4701 МЗ90010974 УАУ бага эмч Тэнцээгүй 55 Ажилчид


86 4703 ЙЖ72122805 УАУ бага эмч Тэнцээгүй 31 Ажилчид


87 4805 ПЖ91090204 Эм найруулагч Тэнцээгүй 66 Ажилчид


88 9001 ЦД72082003 Сувилагч Тэнцээгүй 66 Ажилчид


89 3633 ЕЭ70042261 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


90 3634 ОЖ81111409 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


91 3635 ПП84020210 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


92 3639 БГ94112942 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


93 3640 ГГ88959182 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


94 3643 ЖМ86061562 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


95 3647 РЭ88092500 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


96 3653 ПЕ90093005 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


97 3655 ЛА74101201 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


98 3661 ЗЮ79100360 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


99 3665 МЗ83111507 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


100 3668 НЙ83092200 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


101 3671 ХМ72080867 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


102 3673 ЙЭ89041002 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


103 3675 РЙ94030311 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


104 3679 ЧВ74062666 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


105 3683 ГЖ84071507 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


106 3685 ГБ85121802 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


107 3687 ЖЬ89102463 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


108 3688 ПП82032002 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


109 3689 ЖЗ90021601 Сувилагч Ирээгүй   Ажилчид


110 4007 МЗ73071704 Эх баригч Ирээгүй   Ажилчид


111 4008 ЕЭ91081019 Эх баригч Ирээгүй   Ажилчид


112 4010 БЮ88052706 Эх баригч Ирээгүй   Ажилчид


113 4432 МЭ88081001 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


114 4435 ЙБ79122902 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


115 4439 ХВ80020806 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


116 4440 РМ88022414 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


117 4441 ИЭ86041868 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


118 4446 НФ87042601 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


119 4449 ДР80120900 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


120 4450 МЖ77020429 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


121 4452 ДЗ77121301 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


122 4453 ХГ84032309 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


123 4458 ДА76072609 Эм найруулагч Ирээгүй   Ажилчид


124 4612 УС70060506 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


125 4622 СЮ80101005 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


126 4625 ЧО87081508 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


127 4630 ЙВ91031807 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


128 4631 УЗ91123003 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


129 4632 НЧ88110304 Бага эмч Ирээгүй   Ажилчид


Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Хүсэлт гаргасан


1 3694 ВЮ90021806 Сувилагч Тэнцсэн 70 Ажиллагсад


2 4465 ВЭ86021366 Эм найруулагч Тэнцээгүй 31 Ажиллагсад


3 3696 ВЖ92013102 Сувилагч Тэнцээгүй 51 Ажиллагсад


4 3695 ВИ88041502 Сувилагч Тэнцээгүй 35 Ажиллагсад


5 6933 ВВ92010304 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57 Ажиллагсад


6 1901 ВТ88060501 Мэдрэлийн эмч Тэнцээгүй 69 Ажиллагсад


7 3308 ВП88011502 УАУ эмч Тэнцээгүй 57 Ажиллагсад


8 3693 ВЛ84070609 Сувилагч Тэнцээгүй 55 Ажиллагсад


Код Регистер Суралцах мэргэшлийн чиглэл Үр дүн Оноо Хүсэлт гаргасан


1 5274 НЮ95010784 Сувилагч Тэнцсэн 81 Төгсөгч


2 5291 НМ93071408 Сувилагч Тэнцсэн 76 Төгсөгч


3 5273 СЭ88022005 Сувилагч Тэнцсэн 77 Төгсөгч


4 3608 УА82030404 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


5 3614 ШБ76051301 Сувилагч Тэнцээгүй 28 Ажиллагсад


6 5280 ЦИ82102701 Сувилагч Тэнцээгүй 50 Төгсөгч


7 5293 ОЙ94070720 Сувилагч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


8 5296 БВ92040502 Сувилагч Тэнцээгүй 52 Төгсөгч


9 5277 ЧЕ83030902 Сувилагч Тэнцээгүй 40 Төгсөгч


10 5284 ГГ94071608 Сувилагч Тэнцээгүй 69 Төгсөгч


11 3627 СП93062504 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


12 5290 УП94082426 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Төгсөгч


13 3613 ЦЖ71061207 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


14 5285 ВГ93112105 Сувилагч Тэнцээгүй 63 Төгсөгч


15 3616 ПО91021002 Сувилагч Тэнцээгүй 57 Ажиллагсад


16 3625 УК88120905 Сувилагч Тэнцээгүй 49 Ажиллагсад


17 3601 ИЭ87022263 Сувилагч Тэнцээгүй 54 Ажиллагсад


18 5276 НЩ91062304 Сувилагч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


19 5271 ВК93082329 Сувилагч Тэнцээгүй 68 Төгсөгч


20 5297 ЖЯ93123008 Сувилагч Тэнцээгүй 33 Төгсөгч


21 3603 ОЭ87092900 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


22 3617 НН88061661 Сувилагч Тэнцээгүй 48 Ажиллагсад


23 5272 ЙМ93072626 Сувилагч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


24 3606 ГИ86110100 Сувилагч Тэнцээгүй 63 Ажиллагсад


25 3624 ЖЭ81110902 Сувилагч Тэнцээгүй 46 Ажиллагсад


26 5282 УЗ91092649 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Төгсөгч


27 3620 НЭ89091804 Сувилагч Тэнцээгүй 65 Ажиллагсад


28 5270 УХ91111402 Сувилагч Тэнцээгүй 53 Төгсөгч


29 5283 ИЕ91012203 Сувилагч Тэнцээгүй 54 Төгсөгч


30 8202 ЛЮ87102166 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 44 Төгсөгч


31 3605 ЧИ75010408 Сувилагч Тэнцээгүй 41 Ажиллагсад


32 5278 УП91032663 Сувилагч Тэнцээгүй 63 Төгсөгч


33 5286 ЖЯ91062001 Сувилагч Тэнцээгүй 53 Төгсөгч


34 5275 ТЕ92070207 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Төгсөгч


35 3610 ОЕ87120301 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Ажиллагсад


36 3619 ЧЙ73100503 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Ажиллагсад


37 3615 ИД88041606 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Ажиллагсад


38 5281 МЙ91071307 Сувилагч Тэнцээгүй 35 Төгсөгч


39 8201 УЮ91052798 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 52 Төгсөгч


40 5288 ШУ94031301 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Төгсөгч


41 3629 ЖК85073106 Сувилагч Тэнцээгүй 60 Ажиллагсад


42 3626 ЗГ91052505 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


43 3622 ОЭ85042887 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


44 3623 АП82122498 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


45 3602 ЕС76100922 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


46 3609 СЛ73093010 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


47 3604 ЧЛ67120269 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


48 4431 АЗ78042823 Эм найруулагч ирээгүй   Ажиллагсад


49 5298 АО93092908 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


50 5289 ВМ94091918 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


51 5287 УХ93032046 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


52 3618 ДИ75062400 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


53 5299 УЗ89072901 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


54 5295 ЛЖ95111604 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


55 3630 НК84011701 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


56 5294 УХ93111608 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


57 3607 ЦД72082003 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


58 3628 РВ89081007 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


59 3611 ТГ89031105 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


60 5292 УП96041903 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


61 4803 ОЖ82013005 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


62 5279 ЦИ83012805 Сувилагч ирээгүй   Төгсөгч


63 3631 УЗ88100841 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


64 3621 ГЮ70041102 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад


65 3612 МЛ78060200 Сувилагч ирээгүй   Ажиллагсад
2017-02-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөгчийн цахим шалгалтын дүн
1 8501 СЭ88062771 Зүрх судасны мэс заслын эмгэг судлал Тэнцээгүй 78 Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөгчийн шалгалт


2 8502 ВЭ82101178 Зүрх судасны мэс заслын эмгэг судлал Тэнцээгүй 75 Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөгчийн шалгалт


2017-02-22-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төгсөгчдийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер Суралцах мэргэшлийн чиглэл Үр дүн Оноо Хүсэлт гаргасан


1 3670 БГ79082802 Сувилагч Тэнцсэн 83 Ажиллагсад


2 5300 АР92073008 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


3 5301 ОА91020609 Сувилагч Тэнцээгүй 62 Төгсөгч


4 5302 УМ90022442 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


5 5303 ГГ93062409 Сувилагч Тэнцээгүй 62 Төгсөгч


6 5304 ЖЛ94030504 Сувилагч Тэнцээгүй 67 Төгсөгч


7 5305 ЖМ92112821 Сувилагч Тэнцээгүй 39 Төгсөгч


8 5306 ДЛ93070202 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


9 5307 ИЮ92080321 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


10 5308 ДД93120604 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


11 5309 ВЮ94061420 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


12 5310 ЖМ93111601 Сувилагч Тэнцсэн 83 Төгсөгч


13 5311 НН93071408 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


14 5312 ЧП75122000 Сувилагч Тэнцээгүй 69 Төгсөгч


15 5313 ТА95010321 Сувилагч Тэнцээгүй 57 Төгсөгч


16 5314 УУ90092867 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


17 5315 ЖК93040601 Сувилагч Тэнцээгүй 66 Төгсөгч


18 5316 ТВ81110500 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


19 5317 НХ77110803 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


20 5318 СЭ92120902 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Төгсөгч


21 5319 СУ94092804 Сувилагч Тэнцсэн 81 Төгсөгч


22 5320 ВМ94091901 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


23 5321 УК92061122 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


24 5322 УХ95021405 Сувилагч Тэнцээгүй 58 Төгсөгч


25 5323 РЭ92051106 Сувилагч Тэнцсэн 78 Төгсөгч


26 5324 ИИ96030201 Сувилагч Тэнцээгүй 36 Төгсөгч


27 5325 УХ93103100 Сувилагч Тэнцсэн 74 Төгсөгч


28 5326 ОР95022806 Сувилагч Тэнцээгүй 59 Төгсөгч


29 5327 АР93100901 Сувилагч Тэнцээгүй 56 Төгсөгч


30 5328 УК91091106 Сувилагч Тэнцээгүй 47 Төгсөгч


31 5329 УЗ94041508 Сувилагч Тэнцсэн 72 Төгсөгч


32 5330 НА93092400 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


33 5331 УТ91010702 Сувилагч Тэнцсэн 82 Төгсөгч


34 5332 НЛ94080107 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


35 5333 ЖВ93061704 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


36 5334 ВМ90061606 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


37 5335 АР94083006 Сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


38 5509 ШД87100302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 77 Төгсөгч


39 5510 ПБ90122465 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79 Төгсөгч


40 5511 УХ91060826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 Төгсөгч


41 5512 УК89072663 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 43 Төгсөгч


42 5513 АЮ89110227 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 62 Төгсөгч


43 5514 УК92121409 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


44 5515 АЧ92050906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


45 5516 КЮ90022363 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 52 Төгсөгч


46 5517 УК90030921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63 Төгсөгч


47 5518 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


48 5519 НЭ90041201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 74 Төгсөгч


49 5520 МФ94082801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 33 Төгсөгч


50 5521 УП92041856 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 36 Төгсөгч


51 5522 УХ90110905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


52 5523 УЗ91072803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


53 5524 МЮ89091484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 53 Төгсөгч


54 5525 ПЕ90061309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 56 Төгсөгч


55 5526 ПА84030405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61 Төгсөгч


56 5527 ВЮ91122812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 54 Төгсөгч


57 5528 АЮ91051801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


58 5529 ЦА87061471 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 41 Төгсөгч


59 5530 УК90091305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 Төгсөгч


60 5531 УП89060982 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


61 5532 АН88111121 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 67 Төгсөгч


62 5533 ДЮ93102806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 28 Төгсөгч


63 5534 ЧД86032005 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 40 Төгсөгч


64 5535 УЛ92081000 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51 Төгсөгч


65 5536 АЮ91101913 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


66 5537 УБ91101906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 34 Төгсөгч


67 5538 МЗ90111381 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 44 Төгсөгч


68 5539 АК89052600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 47 Төгсөгч


69 5540 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 Төгсөгч


70 5541 УУ89041120 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70 Төгсөгч


71 5542 ЖЭ86122721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 39 Төгсөгч


72 5543 ИЭ88080704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 52 Төгсөгч


73 5544 ЧО86072309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


74 5545 ХА83012668 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


75 5546 УЧ91062956 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


76 5547 СШ88100405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 59 Төгсөгч


77 7003 НЦ91110735 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   Төгсөгч


78 7004 УХ93042128 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 48 Төгсөгч


79 7502 ЖЯ93011407 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 83 Төгсөгч


80 8002 ИХ93122306 Бага эмч Ирээгүй   Төгсөгч


81 8003 ЙР92051103 Бага эмч Ирээгүй   Төгсөгч


82 8004 УХ98011609 Бага эмч Тэнцээгүй 60 Төгсөгч


83 8005 ЙТ95090513 Бага эмч Ирээгүй   Төгсөгч


84 8006 ВТ92111005 Бага эмч Ирээгүй   Төгсөгч


85 8007 БЛ90121062 Бага эмч Ирээгүй   Төгсөгч


86 8008 ВД94020907 Бага эмч Тэнцээгүй 43 Төгсөгч


87 8102 УХ89121928 Уламжлалт анагаахын бага эмч Тэнцээгүй 46 Төгсөгч


88 8203 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


89 8204 РВ93110707 Уламжлалт анагаахын сувилагч Ирээгүй   Төгсөгч


90 8304 ХЛ86013104 Эм зүйч Ирээгүй   Төгсөгч


91 8305 АЮ94060805 Эм зүйч Тэнцээгүй 51 Төгсөгч


92 8306 ОЕ94081508 Эм зүйч Тэнцээгүй 43 Төгсөгч


93 8603 ИЛ94102908 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59 Төгсөгч


94 8807 ЗФ88111601 Эх баригч Тэнцээгүй 51 Төгсөгч


95 8808 ЙЮ93090304 Эх баригч Тэнцээгүй 61 Төгсөгч


96 8809 ЛИ90081561 Эх баригч Тэнцсэн 73 Төгсөгч


97 8810 ТЯ94081106 Эх баригч Тэнцээгүй 53 Төгсөгч


98 8811 ЙА95022523 Эх баригч Тэнцсэн 85 Төгсөгч


99 8812 БЛ92121216 Эх баригч Ирээгүй   Төгсөгч


100 8813 БЛ89042861 Эх баригч Тэнцсэн 81 Төгсөгч


101 9901 ЕП86080501 Хүүхдийн их эмч Тэнцээгүй 48 Төгсөгч
2017-02-22-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн сувилахуйн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн


Код Регистер Суралцах мэргэшлийн чиглэл Үр дүн Оноо Хүсэлт гаргасан


1 1111 ПЖ90070501 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


2 1112 АИ91041528 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


3 1113 ОО79102501 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


4 1114 ХЙ77042062 Мэс засал Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


5 1115 УХ93032286 Мэс засал Тэнцсэн 80 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


6 1116 ИЭ81062503 Мэс засал Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


7 1117 СИ90110501 Мэс засал Тэнцээгүй 57 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


8 1118 ЛЮ90021561 Мэс засал Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


9 1119 ТА90122204 Мэс засал Тэнцээгүй 78 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


10 1120 ЙР89060408 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


11 1121 НК93011105 Мэс засал Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


12 1122 ИГ93071709 Мэс засал Тэнцээгүй 77 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


13 1123 ОЮ88110509 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


14 1124 ДЛ94110126 Мэс засал Тэнцээгүй 78 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


15 1125 ДН79111611 Мэс засал Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


16 1126 ВМ91041402 Мэс засал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


17 1127 ПБ93102905 Мэс засал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


18 1128 ПЛ93061400 Мэс засал Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


19 1129 НГ76041365 Мэс засал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


20 1130 ОБ93060904 Мэс засал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


21 1131 ИУ94040614 Мэс засал Тэнцээгүй 77 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


22 1132 КИ91110308 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


23 1133 ИЦ88070329 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 84 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


24 1134 КА94102908 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 81 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


25 1135 АР65051001 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 80 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


26 1136 ИЭ80031109 Яаралтай Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


27 1137 МК89122525 Яаралтай Тэнцээгүй 75 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


28 1138 УД90032068 Яаралтай Тэнцээгүй 65 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


29 1139 УЮ88110403 Яаралтай Тэнцсэн 81 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


30 1140 УК91121922 Яаралтай Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


31 1141 ПБ92080905 Яаралтай Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


32 1142 ЛЖ94030609 Яаралтай Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


33 1143 ЕЭ91061008 Яаралтай Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


34 1144 ФЖ74030307 Яаралтай Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


35 1145 АЕ88043066 Яаралтай Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


36 1146 МТ88063000 Хүүхэд Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


37 1147 ОА84060901 Хүүхэд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


38 1148 ЖК92042708 Хүүхэд Тэнцээгүй 73 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


39 1149 ОП79083009 Хүүхэд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


40 1150 ВД88093004 Хүүхэд Тэнцээгүй 69 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


41 1151 РД87061106 Хүүхэд Тэнцээгүй 78 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


42 1152 ГЮ85061206 Хүүхэд Тэнцээгүй 74 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


43 1153 ЛЮ89110664 Хүүхэд Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


44 1154   Хүүхэд Тэнцээгүй 78 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


45 1155   Хүүхэд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


46 1156   Хүүхэд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


47 1157   Хүүхэд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


48 1158 СФ69061402 Нүд Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


49 1159 ФВ90121803 Нүд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


50 1160 УД77012306 Нүд Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


51 1211 ДР87021005 Сэргээн засах Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


52 1212 КЛ72073001 Сэргээн засах Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


53 1213 ДЭ79020824 Сэргээн засах Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


54 1214 МЗ66111301 Сэргээн засах Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


55 1215 ШЕ70040968 Сэргээн засах Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


56 1216 ЛИ71053161 Сэргээн засах Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


57 1217 УЕ82110365 Сэргээн засах Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


58 1218 НН91060405 Сэргээн засах Тэнцээгүй 52 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


59 1219 СЭ88060260 Сэргээн засах Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


60 1220 НА78101060 Сэргээн засах Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


61 1221 ЗП92032905 Сэргээн засах Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


62 1222 ГН79091905 Сэргээн засах Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


63 1223 ЙМ94112105 Сэргээн засах Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


64 1224 АЭ66112906 Сэргээн засах Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


65 1225 ИУ81070201 Сэргээн засах Тэнцсэн 80 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


66 1226 ЗД90041206 Хөнгөвчлөх Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


67 1227 НЩ89041962 Хөнгөвчлөх Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


68 1228 ВП72031704 Хөнгөвчлөх Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


69 1229 ОБ68123004 Хөнгөвчлөх Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


70 1230 АД72062305 Хөнгөвчлөх Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


71 1231 ВТ91112202 Хавдар Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


72 1232 РХ88120504 Хавдар Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


73 1233 БЗ84121205 Хавдар Тэнцээгүй 75 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


74 1234 УШ93082140 Нярай Тэнцээгүй 64 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


75 1235 ЙР79022361 Нярай Тэнцээгүй 54 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


76 1236 ДЖ91071701 Нярай Тэнцээгүй 55 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


77 1237 КЮ91102507 Нярай Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


78 1238 ОН94051404 Нярай Тэнцээгүй 61 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


79 1239 НМ93071408 Нярай Тэнцээгүй 61 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


80 1240 ЗЮ92060323 Нярай Тэнцээгүй 76 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


81 1241 НЬ90021464 Нярай Тэнцээгүй 77 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


82 1242 ОИ92062307 Нярай Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


83 1243 БЗ87031504 Эмэгтэйчүүд Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


84 1244 ИУ85030806 Эмэгтэйчүүд Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


85 1245 БЗ93102061 Эмэгтэйчүүд Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


86 1246 БЕ93092102 Эмэгтэйчүүд Тэнцсэн 82 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


87 1247 РК88040603 Эмэгтэйчүүд Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


88 1248   Эмэгтэйчүүд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


89 1249   Эмэгтэйчүүд Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


90 1250 АЗ90041603 Бариа засал Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


91 1251   Ангиографийн техникч Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


92 1311 НШ84080466 Халдварт өвчин Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


93 1312 УК91030743 Халдварт өвчин Тэнцээгүй 79 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


94 1313 ВГ86053105 Халдварт өвчин Тэнцсэн 80 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


95 1314 ГЭ72061809 Халдварт өвчин Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


96 1315 ДЮ78031425 Халдварт өвчин Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


97 1316 ЧЛ76081906 Халдварт өвчин Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


98 1317 ПГ92042709 Халдварт өвчин Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


99 1318 РЭ82072600 Халдварт өвчин Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


100 1319 АС84030306 Халдварт өвчин Тэнцсэн 82 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


101 1320 ДЭ81031409 Халдварт өвчин Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


102 1321 КБ91080441 Халдварт өвчин Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


103 1322 ИЭ86030601 Халдварт өвчин Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


104 1323 АГ71090409 Халдварт өвчин Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


105 1324 ЗК88050806 Халдварт өвчин Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


106 1325 ЙР73012469 Халдварт өвчин Тэнцсэн 84 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


107 1326 УД74050809 Халдварт өвчин Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


108 1327 ДП78022604 Халдварт өвчин Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


109 1328 ВЮ76081706 Халдварт өвчин Тэнцсэн 81 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


110 1329 ЗД82060107 Халдварт өвчин Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


111 1330 УР75050901 Халдварт өвчин Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


112 1331 ИЗ84060105 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


113 1332 ПН74010809 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


114 1333 БЮ89071224 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


115 1334 БК91030203 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


116 1335 АД91061203 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


117 1336 ИУ91101003 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


118 1337 ГН77021806 Дархлаажуулалт Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


119 1338 ЕЭ70042766 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


120 1339 ЗЛ83062008 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


121 1340 НЭ70112904 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


122 1341 ЛЮ90122264 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


123 1342 РТ85112181 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


124 1343 ЗЮ85081419 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


125 1344 ОК88061021 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


126 1345 ВД76092701 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


127 1346 АК93120805 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


128 1347 ГО88120769 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


129 1348 АЮ93010307 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


130 1349 ОЮ93030601 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


131 1350 ЧЙ87050402 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


132 1351 ИЮ90050168 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


133 1352 ВЭ84101561 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


134 1353 ОЭ84112960 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 82 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


135 1354 ЧЙ70041469 Дархлаажуулалт Тэнцээгүй 77 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


136 1355 ИК92090912 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


137 1356 ИП90020669 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


138 1357 ТЖ69123125 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


139 1358 ГК84032565 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


140 1359 АС94111106 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


141 1360 ПО77053010 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


142 1361 ОТ87122661 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


143 1362 РП93052904 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


144 1363 БЮ89021302 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


145 1364 ПЖ86111701 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


146 1365 РН88092665 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


147 1366 ПД85050263 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 84 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


148 1367 МБ68011507 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


149 1368 ВС87072808 Дархлаажуулалт Тэнцээгүй 79 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


150 1369 ДС78072004 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


151 1370 АС68092104 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


152 1371 ДА78030302 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


153 1372 НЫ74090865 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


154 1373 ТЛ92092109 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


155 1374 ПБ90120167 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


156 1375 ЖЯ92110809 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


157 1376 ЛМ91061309 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 84 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


158 1377 ЖА91052006 Дархлаажуулалт Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


159 1378 ЧП72041401 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


160 1379 ЗГ90120303 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


161 1380 МС91100206 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


162 1381 УБ76061103 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


163 1382 ВГ84100404  Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


164 1383 АР95050900 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


165 1384 ГМ78030904 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


166 1385 ПВ76100608 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


167 1386 КМ69062460 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


168 1387 ИФ83051801 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


169 1388 ИЖ87050613 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


170 1389 РЛ93071701 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


171 1390 ЦИ87102301 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 99 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


172 1391 ЕГ89100413 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


173 1392 ОР88071301 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


174 1393 ВР79121306 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


175 1394 РЮ79021006 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


176 1395 ПА92020800 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


177 1396 ТЗ87101405 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


178 1397 ТЗ87101405 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


179 1398 ЗЙ88071406 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


180 1399 УШ91071845  Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


181 1400 ПЮ66080701 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


182 1401 КЕ81012701 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


183 1402 БЗ93051847 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


184 1403 УИ89081503 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


185 1404 ЛЖ70050203 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


186 1405 ЙЗ90011805 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


187 1406 АГ91102200 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


188 1407 ПП94062905 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


189 1408 НЧ75091109 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


190 1409 ИУ87091929 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


191 1410 РД94120601 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


192 1411 УХ97080846 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


193 1412 ЖЯ94042208 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


194 1413 ДК85020306 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


195 1414 РЙ80033107 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


196 1415 СВ84062307 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


197 1416 ИУ95071409 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


198 1417 УЮ90092208 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


199 1418 УЕ82060609 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


200 1419 АЙ90070708 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


201 1420 СП87110505 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


202 1421 СП83021223 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


203 1422 НА73042269 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


204 1423 ЦБ65112068 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


205 1424 ВЮ71121422 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


206 1425 УУ90070506 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


207 1426 ОР78040801 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


208 1427 ОЮ89092006 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


209 1428 ОГ85061507 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


210 1429 ЧТ80123104 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


211 1430 КЮ82022262 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


212 1431 АЯ90101301 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


213 1432 ПА74122808 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 99 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


214 1433 ИЕ79081765 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


215 1434 ЛА95072608 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


216 1435 ХВ84110602 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


217 1436 ЦБ64100108 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


218 1437 РМ81071106 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


219 1438 УГ73092201 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


220 1439 ЧБ75103104 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


221 1440 ЙР72061267 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


222 1441 ЗЮ81062441 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


223 1442 ЦЗ73122168 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


224 1443 ПГ86020604 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


225 1444 ДЗ80042809 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


226 1445 ЕЕ86101708 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


227 1446 ЧВ80012588 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


228 1447 ЙР75032503 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 99 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


229 1448 ЗН85060107 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


230 1449 ЗД87082116 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


231 1450 ИЭ78080602 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


232 1451 РД94120601 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


233 1452 УЮ90061084 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


234 1453 СЖ87071102 Эмнэлгийн ариутгал Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


235 1454 ЗП68060901 Эмнэлгийн ариутгал Тэнцээгүй 58 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


236 3111 ЖЙ91081519 Мэс засал Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


237 3112 ПГ85012705 Мэс засал Тэнцээгүй 77 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


238 3113 ЕЦ92031506 Мэс засал Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


239 3114 ВГ90121701 Мэс засал Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


240 3115 ЗЕ91020504 Мэс засал Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


241 3116 НЙ83051009 Мэс засал Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


242 3117 НИ93111610 Мэс засал Тэнцээгүй 74 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


243 3118 ЗК91083000 Мэс засал Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


244 3119 УХ89110883 Мэс засал Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


245 3120 КЛ90081108 Мэс засал Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


246 3121 ТА94051505 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


247 3122 ЛЮ93121001 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


248 3123 НП94112308 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


249 3124 ИА94111102 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


250 3125 КЙ84112461 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


251 3126 НИ79121508 Мэдээгүйжүүлэг Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


252 3127 ВЗ97012806 Яаралтай Тэнцээгүй 51 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


253 3128 ЙЮ91062006 Яаралтай Тэнцээгүй 52 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


254 3129 НИ93111507 Яаралтай Тэнцээгүй 51 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


255 3130 РП91071118 Яаралтай Тэнцээгүй 51 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


256 3131 ИЗ92053106 Яаралтай Тэнцээгүй 52 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


257 3132 ДЮ72111908 Мэдрэл Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


258 3133 УС77040305 Мэдрэл Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


259 3134 ХА72031606 Чих хамар хоолой Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


260 3135 СР94042002 Чих хамар хоолой Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


261 3136 АО81092406 Чих хамар хоолой Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


262 3251 ЧР69032761 Арьс, гоо засал Тэнцээгүй 75 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


263 3252 УП94071625 Арьс, гоо засал Тэнцээгүй 41 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


264 3253 ЗЮ92061708 Арьс, гоо засал Тэнцээгүй 30 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


265 3254 ЦГ69081102 Арьс, гоо засал Тэнцээгүй 57 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


266 3255 ШЗ71051168 Арьс, гоо засал Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


267 3256 ЗН80120204 Арьс, гоо засал Тэнцээгүй 68 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


268 3257 ВЮ90071901 Цитологи Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


269 3258 РЖ94083131 Цитологи Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


270 3259 ИУ89030905 Цитологи Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


271 3260 ФА95052112 Цитологи Тэнцээгүй 72 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


272 3261 ЖА95042211 Цитологи Тэнцсэн 91 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


273 3262 ПО92072908 Цитологи Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


274 3263 УП94080721 Цитологи Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


275 3263 РД94022616 Бактериологи Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


276 3264 РБ92021804 Бактериологи Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


277 3265 ХИ87081074 Бактериологи Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


278 3266 РП94072904 Серологи Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


279 3267 ОЮ94121809 Серологи Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


280 3268 ФА94083100 Серологи Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


281 3269 ЧН70080708 Иммунологи Тэнцсэн 86 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


282 3270 ПЛ95031108 Иммунологи Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


283 3271 ФВ93071206 Иммунологи Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


284 3272 БЛ89060169 Клиник биохими Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


285 3273 ЛЮ59042507 Клиник биохими Ирээгүй   Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


286 4137 ХГ74061961 НАСС Тэнцсэн 90 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


287 4138 СФ82092705 НАСС Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


288 4139 КК91022406 НАСС Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


289 4140 ХМ85102366 НАСС Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


290 4141 ГН87012100 НАСС Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


291 4142 РЭ90122809 НАСС Тэнцсэн 85 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


292 4143 ХН83052164 НАСС Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


293 4144 КМ85031069 НАСС Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


294 4145 ХП70121801 НАСС Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


295 4146 ОТ88011264 ГССС Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


296 4147 ОЕ87012701 ГССС Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


297 4148 ПЗ91071218 ГССС Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


298 4149 ЕБ89071909 ГССС Тэнцсэн 94 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


299 4150 ОЮ81100561 ГССС Тэнцсэн 92 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


300 4151 ОС91111205 ГССС Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


301 4152 ПЮ94030321 ГССС Тэнцсэн 87 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


302 4153 СЕ92040904 ГССС Тэнцсэн 89 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


303 4154 СР94042304 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 100 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


304 4155 УД92071702 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


305 4156 АЮ92051708 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 99 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


306 4157 ЖГ95121201 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


307 4158 ИЛ90070505 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 97 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


308 4159 ДК80041506 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 83 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


309 4160 КЮ72122001 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 93 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


310 4161 УЮ93012303 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 95 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


311 4162 ПЙ93052501 Эрчимт эмчилгээ Тэнцээгүй 71 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


312 9001 ИЙ93022601 Эрчимт эмчилгээ Тэнцсэн 88 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


313 9003 ПИ88020808 Сонсгол Тэнцсэн 96 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч


314 9004 ЖН83121362 Сонсгол Тэнцсэн 98 Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн  төгсөгч