Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Судалгааны тайлан

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгааны тайлан
 • 1

  Хоёр, гурав дахь шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа эмнэлгийн хийн хангамжийн системийн өнөөгийн байдлын судалгаа

  2 Хүүхдэд зориулсан эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа
  3 Шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн судалгаа
  4 Дэвшилтэт техник технологийн судалгаа – 2018 он
  5 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын агааржуулалтын системийн өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа – 2018 он
  6 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникийн ажилтны хүний нөөцийн өнөөгийн байдал, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа – 2018 он
  7 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын цахилгааны эх үүсвэрийн судалгаа – 2018 он

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үнэлгээний тайлан
 • 1 21 АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  2 ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  3

  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний өнөөгийн байдлын үнэлгээ

  4 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын  эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний тайлан

 • Сургалт мэдээлэл
 • 1

  Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага “ЖАЙКА”-ын “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн удирдлага, засвар үйлчилгээний сургалт”

  2

  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний өнөөгийн байдлын үнэлгээ болон бүртгэл, мэдээний сангийн програм хангамж танилцуулах уулзалт, семинар

  3

  “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн системийн ашиглалт” сургалт

  4

  “Эрүүл мэндийн технологи, Эм эмнэлгийн тоног төхөөрөмж - 2018” үзэсгэлэн