Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Эмийн бүртгэл

Бүртгэлийн хууль эрх зүйн баримт бичгүүд

Эм, эмийн түүхий эд, БИБ-ний бүртгэлийн журам

Registration procedures of medicines, raw materials and biological active products

Эмийн бүртгэлийн хураамж төлөх данс-100900020020
Өргөдлийн маягтууд А295
Шалгах хуудас импортын эм

Шалгах хуудас /Эм, эмийн түүхий эдийн бүртгэлийн өөрчлөлт/

Шалгах хуудас /Импортын оношлуурын бүртгэл/

БИБ-ний хэрэглэх заавар_загвар
Нэн шаардлагатай, бодлогоор бүртгэх эм 2020
Архивын маягт
Архивын зааварчилгаа

Монгол улсын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт

Шинээр бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт

онШинээр бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт
2019 он
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2019-01-23
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2019-03-27
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2019-05-24
2018 он
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018-01-12
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018-03-01
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018-05-01
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018.06.20
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018.07.27
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018.09.12
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2018.12.12
2017 он
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2017-01-26
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2017-02-23
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2017-06-20
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2017-08-09
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2017-11-02
2016 он
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.12.26
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.11.22
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.10.18
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.08.31
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.06.17
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.05.12
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.04.13
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.03.17
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2016.01.29
2015 он
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.04.30
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.05.20
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.06.23
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.07.20
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.08.25
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.09.28
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.11.04
Бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт 2015.12.11


Шинээр бүртгэгдсэн биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний жагсаалт

онШинээр бүртгэгдсэн биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний жагсаалт
2019 он

Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.2 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.04 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.05 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.06 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.09 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2019.10 сар


2018 он

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хурлын тэмдэглэл 2018.1.26
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2018.04 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2018.06 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2018.09 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2018.11 сар

2017 он

Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.12 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.11 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.08 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.05 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.03 сар
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017.02 сар

2016 он

Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2016.01.04
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2016.03.02
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2016.04.11
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2016.06.06
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт 2016.08.05

2015 он
Бүртгэгдсэн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний жагсаалт


Шинээр бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт

онШинээр бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт
2019 он

Бүртгэгдсэн оношлуур /2 сарын 26/
Бүртгэгдсэн оношлуур /3 сарын 26/


2018 он

Бүртгэгдсэн оношлуур 2018.04.12
Бүртгэгдсэн оношлуур 2018.06.07
Бүртгэгдсэн оношлуур 2018.10.15


2017 он
Бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт 2017-01-11
Бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт 2017-02-01


Фармакопейн хороо

онФармакопейн хороо
2019 он

Фармакопейн хорооны  2 дугаар сарын хурал
Фармакопейн хорооны  5 дугаар сарын хурал